Viimeksi julkaistu 4.12.2020 14.43

Eduskunnan vastaus EV 173/2020 vp HE 223/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta
HE 223/2020 vp
StVM 36/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 223/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 36/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  lisätään väliaikaisesti sairausvakuutuslain (1224/2004) 3 lukuun uusi 7 § ja 15 luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 890/2006 ja 943/2016, uusi 4 momentti seuraavasti: 
  3 luku 
  Hoito- ja tutkimuskorvaukset 
  7 § 
  Covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksa 
  Poiketen siitä, mitä 5 ja 6 §:ssä säädetään, Covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Korvaustaksa perustuu tutkimuksesta aiheutuvaan kustannukseen, korvattavan palvelun hoidolliseen arvoon ja käytettävissä oleviin varoihin. 
  Jos tutkimuksesta peritty palkkio on suurempi kuin korvaustaksan määrä, korvauksena suoritetaan korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksan määrä, korvauksena suoritetaan perityn palkkion määrä. 
  Tutkimuksiin, joihin ei ole säädetty korvaustaksaa tämän pykälän perusteella, sovelletaan mitä edellä 5 ja 6 §:ssä säädetään. 
  15 luku 
  Toimeenpanoa koskevat säännökset 
  9 § 
  Suorakorvausmenettely 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, jos palvelujen tuottaja on perinyt vakuutetun työnantajalta palkkiona 3 luvun 7 §:ssä tarkoitetun korvauksen määrällä vähennetyn hinnan, korvaus voidaan maksaa palvelujen tuottajalle sen tekemän tilityksen perusteella erikseen sovittavalla tavalla. Päätöksen antamisessa vakuutetulle noudatetaan mitä 3 momentissa säädetään. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 3.12.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri