Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.49

Eduskunnan vastaus EV 176/2018 vp HE 202/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

HE 202/2018 vp
StVM 22/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 202/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 22/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 63 §:n 2 momentti ja 66 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 60 a § seuraavasti: 
60 a § 
Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus 
Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle sekä Ahvenanmaan maakunnan terveys- ja sairaanhoitoviranomaiselle suoritetaan valtion varoista laskennallisin perustein korvausta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 b §:ssä tarkoitetun rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen kustannuksista. Korvauksen määrä perustuu rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden henkilöiden määrään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen.  
63 §  
Koulutuskorvauksen ja tutkimusrahoituksen maksaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Toteutuneisiin koulutuskuukausiin perustuva korvaus sekä rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus maksetaan puolivuosittain hakemusten perusteella. Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta korvausta on haettava viimeistään saman vuoden 30 päivänä syyskuuta ja toisen vuosipuoliskon osalta viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta. Aluehallintoviraston ja Ahvenanmaan valtionviraston on ratkaistava määräajassa jätetyt korvaushakemukset sen kalenterivuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut. Aluehallintovirasto maksaa kuukausittain tutkimusrahoituksen erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle, joka maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden toteuttajille.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
66 §  
Asetuksenantovaltuus 
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta suoritettavan korvauksen suuruudesta ja korvauksen maksamisen muista perusteista ja menettelyistä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvauksen suuruudesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä          kuuta 20 . 
Tämän lain mukaisia korvauksia voidaan maksaa niiden henkilöiden koulutuksesta, jotka ovat saaneet oikeuden rajattuun lääkkeenmääräämiseen 1 päivän tammikuuta 2019 tai sen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 13.12.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri