Viimeksi julkaistu 7.12.2020 16.52

Eduskunnan vastaus EV 177/2020 vp HE 169/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 169/2020 vp
VaVM 28/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta (HE 169/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 28/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan kiinteistöverolain (654/1992) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1164/2004, seuraavasti: 
  3 § 
  Verosta kokonaan tai osittain vapaat kiinteistöt 
  Kiinteistöveroa ei ole suoritettava: 
  1) metsästä eikä maatalousmaasta; 
  2) autiokirkosta, linnasta, linnoituksesta eikä luostarista; 
  3) Suomen aluevalvontaan käytettävästä rakennuksesta tai rakennelmasta eikä muusta kiinteistöstä siltä osin kuin sitä käytetään Puolustusvoimien tarpeisiin linnakkeena, sotilas-, lento- tai laivastotukikohtana, tutkimus- tai koelaitoksena, varastona tai varikkona;  
  4) luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 §:n nojalla suojellusta alueesta, lukuun ottamatta sillä olevia rakennuksia ja rakennelmia rakennuspaikkoineen; 
  5) vesialueista. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä            kuuta 20  .  
  Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 4.12.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri