Eduskunnan vastaus
EV
178
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
HE 152/2017 vp
VaVM 23/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 152/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 23/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
verontilityslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan verontilityslain (532/1998) 3 §:n 3 momentti sekä 8, 9, 17—19 ja 22 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti laissa 58/2017, 8 § laissa 1086/2005, 18 § osaksi laissa 254/2008, 19 § osaksi laeissa 347/2002 ja 254/2008 ja 22 § laissa 254/2008, sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 ja 7 §, 16 §:n otsikko, 20 § sekä 21 §:n 1 ja 2 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti laissa 793/2016 sekä 16 §:n otsikko laissa 1086/2005, seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
Valtiolle, kunnille, seurakunnille ja Kansaneläkelaitokselle (veronsaajat) tilitetään verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) ja ennakkoperintälaissa (1118/1996) tarkoitetut verot ja maksut sekä kiinteistöverot ja työnantajan sairausvakuutusmaksut (verot) siten kuin tässä laissa säädetään. 
5 § 
Jako-osuudet ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärä ennakkoperintävaiheessa 
Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään kutakin verovuotta varten ennakonpidätysten ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron jakamiseksi valtion-, kunnallis- ja kirkollisveroksi sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksuksi sellaiset suhteelliset osuudet (veronsaajaryhmien jako-osuudet), joiden mukaisiksi veronsaajaryhmien vastaavien osuuksien arvioidaan muodostuvan verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. Lisäksi valtiovarainministeriön asetuksella säädetään kuukausikohtaisesti oma-aloitteisten ennakonpidätysten ja työnantajan sairausvakuutusmaksun vähimmäismäärä (työnantajasuoritusten vähimmäismäärä) siten, että niiden yhteismäärä mahdollisimman hyvin vastaa todellista oma-aloitteisten ennakonpidätysten ja työnantajan sairausvakuutusmaksun verovuosikohtaista kokonaiskertymää. Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään myös niiden osuuksien laskentaperusteet, joiden mukaan kunnallisveroksi ja kirkollisveroksi vahvistetun osuuden arvioidaan jakautuvan kuntien ja seurakuntien kesken (kuntien ja seurakuntien jako-osuudet). 
6 § 
Tilittäminen verotuksen päätyttyä 
Verot tilitetään veronsaajille maksuunpanosuhteiden mukaisten jako-osuuksien perusteella, kun verovuoden verotus viimeistään on päättynyt. Ensimmäinen maksuunpanon mukainen tilitys tehdään verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kausitilityksen yhteydessä. Tämän tilityksen yhteydessä oikaistaan verovuodelta aiemmin tehdyt tilitykset maksuunpanoon perustuvien jako-osuuksien mukaisiksi. 
Verotuksen päättymistä toiseksi seuraavan vuoden huhtikuussa oikaistaan verovuodelta aiemmin tehdyt tilitykset perustumaan veronsaajan hyväksi kertyneiden verojen mukaisiin jako-osuuksiin.  
Maksuunpanon ja kertymän mukaisia jako-osuuksia oikaistaan kuukausittain kausitilityksen yhteydessä.  
7 § 
Verovuosikohtainen tilittäminen 
Verovuosikohtaisia tilityksiä tehdään verovuotta seuraavien neljän kalenterivuoden ajan. 
Verovuotta seuraavien neljän kalenterivuoden jälkeen kertyvät ja palautettavat määrät käsitellään tilityksissä seuraavaksi vanhenevan verovuoden tilitysten yhteydessä. Nämä määrät tilitetään niiden jako-osuuksien mukaisesti, joita kyseessä olevan verovuoden tilityksissä sovelletaan. Määriä, jotka tilitetään seuraavaksi vanhenevan verovuoden jako-osuuksilla, ei enää oikaista. 
16 § 
Yhteisöveron verovuosikohtainen tilittäminen  
20 § 
Takaisin perittävät verot 
Jos veronsaajalle tilitettävät verot eivät riitä samassa tilityksessä vähennettävien ja takaisin perittävien määrien suoritukseksi, erotus siirretään perittäväksi seuraavan kausitilityksen yhteydessä. 
21 § 
Virhetilanteet 
Jos veronsaajalle on erehdyksessä tilitetty liikaa tai liian vähän, virhe oikaistaan seuraavan kausitilityksen yhteydessä. 
Olennainen virhe on oikaistava, ja liian pieninä tilitetyt verot on maksettava seuraavaa tilitystä odottamatta. Takaisin perittävä määrä on annettava tiedoksi veronsaajalle. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä       kuuta 20 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2018 tehtävässä kausitilityksessä. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan viimeisen kerran vuoden 2018 lokakuussa tehtävässä kausitilityksessä. 
Kiinteistöverojen tilityksiä oikaistaan kuukausittain marraskuusta 2019 alkaen. Lain voimaantulon jälkeen luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien maksamat ennakon täydennysmaksut tilitetään kuten maksettavaksi määrätyt ennakot. 
Laki 
Verohallinnosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 30 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 528/2017, seuraavasti: 
30 § 
Verotuskustannukset ja niiden jakautuminen 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotuisista kustannuksista valtio perii kunnilta yhteensä 29,1 prosenttia, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta yhteensä 3,2 prosenttia ja Kansaneläkelaitokselta 5,6 prosenttia.  
Tämä laki tulee voimaan   päivänä         kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran perittäessä kalenterivuoden 2018 vuotuisia verotuskustannuksia.  
Laki 
verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 71/2010 ja 520/2010, uusi 8 momentti, jolloin nykyinen 8 momentti siirtyy 9 momentiksi, seuraavasti: 
18 § 
Viranomaisen yleinen tiedonantovelvollisuus 
Kansaneläkelaitoksen on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot myöntämistään eläkkeistä ja etuuksista. Tiedot on annettava hakemusten vireilläolosta, päätöksistä ja maksatuksesta. Lisäksi Kansaneläkelaitoksen on toimitettava hallussaan olevat tiedot myönnetyn työeläkkeen määrästä ja eläkkeen alkamisajasta.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä        kuuta 20 . 
Helsingissä 18.12.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 20.12.2017 10:16