Eduskunnan vastaus
EV
18
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 37/2019 vp
LiVM 7/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 37/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 7/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain (1249/2005) 4 §, sellaisena kuin se on laissa 901/2018, seuraavasti: 
4 § 
Lentoliikenteen valvontamaksun määrä ja perusteet 
Lentoliikenteen valvontamaksun määrä on lentoasemakohtaisesti 0,90 euroa jokaiselta edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeltä, vähintään kaksivuotiaalta matkustajalta. Maksu peritään vain 20 000 euroa ylittävältä osalta. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 5.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 7.11.2019 9.27