Eduskunnan vastaus
EV
180
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
HE 155/2017 vp
VaVM 25/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta (HE 155/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 25/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 19 a ja 27 c §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1256/1996, seuraavasti: 
19 a § 
Korvaus kokonaishoitopalvelusta on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana kokonaishoitopalvelu on luovutettu. Kokonaishoitopalvelulla tarkoitetaan vähintään 10 vuoden sopimukseen perustuvaa tien, rautatien, rakennuksen tai pysyvän rakennelman sekä niihin tai niiden käyttöön välittömästi liittyvän irtaimiston suunnittelu-, rakentamis-, rahoitus- ja kunnossapitopalveluista muodostuvaa palvelukokonaisuutta, josta saatava vastike määräytyy kohteen käytön tai käytettävyyden perusteella. Kokonaishoitopalvelua katsotaan luovutetuksi kunakin verovuonna määrä, joka vastaa verovuonna toteutuneen käytön tai käytettävyyden määrää. 
Mitä 1 momentissa ja 27 c §:ssä säädetään, ei sovelleta, jos kokonaishoitopalvelun tilaaja ja toteuttaja ovat verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n 2 momentin mukaisessa etuyhteydessä toisiinsa. 
27 c § 
Edellä 19 a §:ssä tarkoitetun kokonaishoitopalvelun tuottamisesta johtuvat menot ja tien, rautatien, rakennuksen tai pysyvän rakennelman sekä niihin tai niiden käyttöön välittömästi liittyvän irtaimiston rakentamisen rahoittamisesta johtuneet rakennusaikaiset korot vähennetään yhtä suurina vuotuisina poistoina jäljellä olevana sopimuskautena siitä verovuodesta alkaen, jonka aikana kohde on otettu käyttöön. 
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan tien, rautatien, rakennuksen tai pysyvän rakennelman sekä niihin tai niiden käyttöön välittömästi liittyvän irtaimiston kunnossapitomenoihin ainoastaan siltä osin kuin menon todennäköinen vaikutusaika on vähintään kolme vuotta. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä        kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. 
Laki 
arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 15 §:n 4 momentti sekä 29 §:n 1 momentin 10 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 15 §:n 4 momentti laissa 1257/1996 sekä 29 §:n 1 momentin 10 kohta ja 2 momentti laissa 1064/2016, seuraavasti: 
15 § 
Jäljempänä 29 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettu kokonaishoitopalvelu katsotaan 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla suoritetuksi kunkin palvelusuoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä. 
29 § 
Sen estämättä, mitä 27 §:ssä säädetään, veroa suoritetaan: 
10) kokonaishoitopalvelun luovuttamisesta. 
Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetulla kokonaishoitopalvelulla tarkoitetaan tien, rautatien, rakennuksen tai pysyvän rakennelman sekä niihin tai niiden käyttöön välittömästi liittyvän irtaimiston suunnittelu-, rakentamis-, rahoitus- ja kunnossapitopalveluista muodostuvaa palvelukokonaisuutta, josta saatava vastike määräytyy kohteen käytön tai käytettävyyden perusteella. 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan niihin kokonaishoitopalveluihin, joihin sisältyvä rakentamistyö aloitetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 
Helsingissä 18.12.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 20.12.2017 10:18