Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 181/2018 vp

Viimeksi julkaistu 18.12.2018 15.32

Eduskunnan vastaus EV 181/2018 vp HE 192/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunta
HE 192/2018 vp
TaVM 23/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 192/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 23/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain (717/1990) 10, 14, 19 ja 22 § sekä  
  lisätään lakiin siitä lailla 1252/1999 kumotun 15 §:n tilalle uusi 15 §, lailla 623/1999 kumotun 17 §:n tilalle uusi 17 § ja lailla 647/1995 kumotun 18 §:n tilalle uusi 18 § seuraavasti: 
  10 § 
  Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tulee olla edustettuina hallituksessa. Yliasiamies on hallituksen jäsen.  
  14 § 
  Rahaston kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolain (1336/1997) säännöksiä. 
  Rahaston tilikautena on kalenterivuosi. 
  15 § 
  Rahaston tilintarkastajista säädetään eduskunnan työjärjestyksessä (40/2000). 
  17 § 
  Hallintoneuvoston ja hallituksen jäseneen sekä yliasiamieheen sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Rahaston toimihenkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä siten kuin rikoslain (39/1889) 40 luvun 12 §:n 2 momentissa säädetään. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
  18 § 
  Rahaston tämän lain 3 §:n 2—5 kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  
  19 § 
  Rahaston toimintaan sovelletaan, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja sähköisestä asioinnissa viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään.  
  22 § 
  Rahaston muista kuin 3 §:ään luettavista suoritteista peritään maksuja sen mukaan kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) on säädetty. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä          kuuta 20 .  
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 17.12.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri