Viimeksi julkaistu 19.12.2022 16.42

Eduskunnan vastaus EV 185/2022 vp HE 172/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 172/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 24/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki kilpailulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kilpailulain (948/2011) 10 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentti, 47 a §:n 6 momentti ja 49 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 2 momentti, 47 a §:n 6 momentti ja 49 a §:n 2 momentti laissa 546/2021, seuraavasti:  
10 § 
Sitoumukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen, jos jokin päätöksen perusteena oleva tosiseikka on muuttunut olennaisesti, jos sitoumuksia rikotaan tai jos päätös on perustunut osapuolten toimittamiin puutteellisiin, virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin. 
22 § 
Soveltamisala  
Säännöksiä yrityskauppavalvonnasta sovelletaan yrityskauppaan, jossa yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa ja jossa vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 10 miljoonaa euroa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
47 a § 
Elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle määrätyn seuraamusmaksun periminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos yhteenliittymälle määrätyn seuraamusmaksun määrittämisessä on otettu huomioon yhteenliittymän jäsenten liikevaihtoa, seuraamusmaksu on perittävä kokonaisuudessaan: 
1) viiden vuoden kuluessa siitä, kun markkinaoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden tekemä yhteenliittymän seuraamusmaksupäätös on saanut lainvoiman; tai 
2) kahden vuoden kuluessa siitä, kun 2 tai 3 momentin nojalla tehty päätös sai lainvoiman, jos tämä aika on 1 kohdassa tarkoitettua aikaa pidempi. 
49 a § 
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, kun asia koskee 26 §:n 1 momentin nojalla tehtyä päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymisestä tai 37 §:n 5 momentin nojalla tehtyä päätöstä virka-avun antamisesta. Yrityskaupan ilmoittaja ei saa hakea muutosta valittamalla 25 §:n nojalla annetusta päätöksestä, jolla yrityskaupan ilmoittajan esittämät ehdot on määrätty noudatettaviksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  .  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 29.11.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri