Viimeksi julkaistu 7.12.2022 15.42

Eduskunnan vastaus EV 186/2022 vp HE 219/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta (HE 219/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Puolustusvaliokunta (PuVM 4/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valmiuslain muuttamisesta annetun lain (631/2022) 88 ja 126 § seuraavasti: 
88 § 
Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä terveydensuojelu 
Väestön sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamiseksi 3 §:n 1 ja 4—6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää, että hyvinvointialue ja hyvinvointiyhtymä voivat luopua: 
1) terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja jos määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä; 
2) sosiaalihuoltolain 36 §:ssä tarkoitetuista palvelutarpeen arvioinneista; 
3) terveydensuojelulain (763/1994) mukaiseen ilmoituksenvaraiseen toimintaan liittyvien ilmoitusten käsittelystä ja päätöksenteosta sekä asuntojen terveyshaittojen selvittämiseen liittyvistä tehtävistä. 
Väestön sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamiseksi 3 §:n 1 ja 4—6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää, että kunta voi luopua varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. 
Mitä tässä pykälässä säädetään hyvinvointialueista, sovelletaan Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan maakunnan kuntiin. 
126 § 
Tiedotusten julkaisuvelvollisuus 
Julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat velvollisia korvauksetta julkaisemaan tai lähettämään valtioneuvoston, ministeriön, aluehallintoviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, aluehallituksen, kunnanhallituksen, poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä sotilas- tai pelastusviranomaisen tämän lain soveltamista tai noudattamista koskevat tiedotukset, jotka tämän lain tarkoituksen saavuttamiseksi on saatettava nopeasti koko väestön tai tietyn alueen asukkaiden tietoon. Tällainen tiedotus on viivytyksettä sellaisenaan julkaistava asianomaisessa aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 29.11.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri