Viimeksi julkaistu 18.12.2018 15.20

Eduskunnan vastaus EV 188/2018 vp HE 236/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi

Eduskunta
HE 236/2018 vp
StVM 23/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi (HE 236/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 23/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki työttömyysturvalain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 6 §:n 2 ja 3 momentti ja 5 luvun 2 §:n 1 momentti,  
  sellaisena kuin niistä on 5 luvun 2 §:n 1 momentti laissa 1049/2013, ja 
  lisätään 5 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1049/2013, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1188/2009, 1049/2013 ja 1457/2016, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2—4 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1654/2015, uusi 4 momentti seuraavasti: 
  1 luku 
  Yleiset säännökset 
  6 § 
  Yrittäjä 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä: 
  1) joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai 
  2) joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai  
  3) joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai 
  4) joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta. 
  Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö itse tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  5 luku 
  Työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset 
  2 § 
  Palkansaajan oikeus työttömyyspäivärahaan 
  Ansiopäivärahaan on oikeus palkansaajakassan jäsenellä (vakuutettu), joka on ollut vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa ja joka vakuutettuna ollessaan on täyttänyt 3 §:n 1 momentin mukaisen työssäoloehdon. 
  Vakuutetulla, joka ei ole 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettu yrittäjä, mutta joka työskentelee yrityksessä tai  yhteisössä,  jossa  hänen  perheenjäsenensä on 1 luvun 6 §:n 1 momentissa tai 2 momentin 2—4 kohdassa tarkoitettu yrittäjä, on oikeus ansiopäivärahaan, jos hän on ollut vakuutettuna vähintään 12 sellaista edellistä kuukautta, joiden aikana hänellä ei ole ollut osuutta osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaavaa määräämisvaltaa ja näin vakuutettuna ollessaan on täyttänyt 3 §:n 2 momentin mukaisen työssäoloehdon.  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  3 § 
  Palkansaajan työssäoloehto 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun vakuutetun kohdalla palkansaajan työssäoloehto täyttyy kuitenkin, kun henkilö 28 edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) on ollut vähintään 52 kalenteriviikkoa 4 §:ssä tarkoitetussa työssä.  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  5 § 
  Palkansaajalle hyväksi luettavat työssäolo- ja vakuutuskaudet 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Palkansaajan työssäoloehtoa laskettaessa työssäoloehtoon luetaan vakuutetun valinnan perusteella työskentely joko 3 §:n 1 momentin tai sen 2 momentin perusteella. Työssäoloehtoihin luettavaa työtä ei voida lukea yhteen.  
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä          kuuta 20 . Sitä sovelletaan työskentelyyn, joka tapahtuu lain voimaantulon jälkeen.  
  Jos 5 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun vakuutetun työllistyminen yritystoiminnassa on päättynyt ennen lain voimaantuloa, häneen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 17.12.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri