Viimeksi julkaistu 7.12.2021 16.36

Eduskunnan vastaus EV 189/2021 vp HE 175/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

HE 175/2021 vp
VaVM 22/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 175/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 22/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentin 7 kohta ja liite,  
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti laissa 770/2020, 3 §:n 2 momentti laissa 1298/2003, 8 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 1104/2017 ja liite laissa 887/2020, sekä 
lisätään lakiin siitä lailla 770/2020 kumotun 10 §:n tilalle uusi 10 § seuraavasti: 
2 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tätä lakia ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahvasti denaturoitu sen Euroopan unionin jäsenvaltion antamien säännösten tai määräysten mukaisesti, jossa ne on luovutettu kulutukseen. Kyseisiin tuotteisiin sovelletaan valmisteverotuslain (182/2010) 9 luvussa säädettyä valvonta- ja siirtojärjestelmää. Tätä lakia ei sovelleta myöskään tuotteisiin, jotka on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion antamien säännösten tai määräysten mukaisesti lievästi denaturoitu ja jotka on lisätty muuhun kuin nautintatarkoituksiin käytettävään tuotteeseen tai käytetään tällaisen tuotteen valmistusprosessissa valmistuslaitteiden puhdistukseen ja huoltoon. Jos kyseisiä tuotteita ei vielä ole lisätty muuhun kuin nautintatarkoituksiin käytettävään tuotteeseen, niihin sovelletaan valmisteverotuslain 4 ja 8 luvussa säädettyä valvonta- ja siirtojärjestelmää. 
3 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän pykälän viittaukset tullitariffin nimikkeisiin kohdistuvat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1602 nimikkeistöön. 
8 § 
Verottomia ovat sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7) tuotteet, jotka sisältyvät elintarvikelain (297/2021) 6 §:n 5 momentissa tarkoitettuihin ravintolisiin, jos kulutukseen luovutetun ravintolisän vähittäismyyntipakkauksen tilavuus on enintään 0,15 litraa ja ravintolisän markkinoille saattamisesta on tehty mainitun lainkohdan mukainen ilmoitus; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
10 § 
Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa toimitettavaa verotusta varten voi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY 4, 9 a, 13 a ja 18 a artiklassa ja 22 artiklan 1—3 kohdassa tarkoitettu pienvalmistaja itse antaa todistuksen vuosituotantonsa määrästä ja siitä, että sen toiminta on mainituissa artikloissa ja artiklan kohdissa säädettyjen vaatimusten mukaista. Todistus annetaan täyttämällä valmisteverotuslain 58 tai 78 §:ssä tarkoitetun hallinnollisen asiakirjan asianomaiset kohdat. Jos tuotteiden lähettäjä on muu kuin valmistaja, lähettäjä täyttää asiakirjan asianomaiset kohdat valmistajan antaman vastaavat tiedot sisältävän asiakirjan perusteella. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri   
Liite

VEROTAULUKKO 

 

 

 

Etyylialkoholipitoisuus tilavuus- 

prosentteina 

Tuote- 

ryhmä 

Veron määrä 

 

 

 

Olut 

 

 

— yli 0,5 mutta enintään 3,5 

11. 

28,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 

— yli 3,5 

12. 

38,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 

 

 

 

Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat 

 

 

— yli 1,2 mutta enintään 2,8 

21. 

36 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

— yli 2,8 mutta enintään 5,5 

22. 

198 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

— yli 5,5 mutta enintään 8 

23. 

287 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

— yli 8 mutta enintään 15 

24. 

421 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

 

 

 

Viinit 

 

 

— yli 15 mutta enintään 18 

25. 

421 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

 

 

 

Välituotteet 

 

 

— yli 1,2 mutta enintään 15 

31. 

501 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

— yli 15 mutta enintään 22 

32. 

771 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

 

 

 

Etyylialkoholi 

 

 

tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet: 

 

 

— yli 1,2 mutta enintään 2,8 

41. 

30,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 

— yli 2,8 

45. 

50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 

 

 

 

Muut 

46. 

50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia