Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.43

Eduskunnan vastaus EV 19/2015 vp HE 53/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 53/2015 vp
PeVM 5/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 5/2015 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain (1096/2006) 1 §:n 2 momentti seuraavasti: 
1 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Palkkio vastaa suuruudeltaan edustajanpalkkiosta annetun lain (328/1947) mukaisen palkkiotoimikunnan vahvistamaa eduskunnan varapuhemiehelle maksettavaa palkkiota vähennettynä seitsemällä prosentilla. Pääministerille maksettava palkkio vastaa kuitenkin suuruudeltaan palkkiotoimikunnan eduskunnan puhemiehelle vahvistamaa palkkiota vähennettynä seitsemällä prosentilla. Tämän lain voimassa ollessa eduskunnan puhemiehelle tai varapuhemiehelle vahvistettuun palkkioon tehtävät ylimääräiset vähennykset tai lisäykset eivät muuta pääministerille tai ministerille maksettavaa palkkiota. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja se on voimassa 31 päivään toukokuuta 2019, enintään kuitenkin sen kuukauden loppuun, jonka aikana tasavallan presidentti myöntää eron tämän lain voimaan tullessa nimitettynä olevalle valtioneuvostolle. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 10.11.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri