Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.35

Eduskunnan vastaus EV 19/2018 vp HE 6/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta

HE 6/2018 vp
LiVM 5/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta (HE 6/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 5/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki Ilmatieteen laitoksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Asema ja toiminta-ajatus 
Ilmatieteen laitos on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle kuuluva palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluita yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. 
2 § 
Tehtävät 
Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on: 
1) tuottaa sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita maan yleisen turvallisuuden, liikenteen, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin; 
2) hankkia ja ylläpitää luotettavaa tietoa ilmakehän ja merien fysikaalisesta tilasta ja kemiallisesta koostumuksesta, ilmastosta sekä niiden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kansainvälisesti; sekä  
3) tehdä ja edistää ilmatieteellistä tutkimusta, fysikaalista merentutkimusta, polaarialueiden ja avaruuden tutkimusta sekä muuta alaan läheisesti liittyvää tutkimusta. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan Ilmatieteen laitos erityisesti: 
1) varoittaa vaaraa aiheuttavista säätilan ja meren fysikaalisen tilan muutoksista; 
2) vastaa ilmakehässä kulkeutuvia haitallisia aineita koskevista ennusteista ja niihin liittyvistä varoituksista silloin, kun se ei kuulu muun viranomaisen tehtäviin; 
3) tuottaa toimialansa palvelut, erityisesti lentosääpalvelut, maanpuolustuksen turvaamiseksi ja puolustusvoimien muun toiminnan varmistamiseksi sekä normaalioloissa että normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa;  
4) vastaa sää- ja meritietojen sekä virtaus- ja ajelehtimisennusteiden ylläpitämisestä ja jatkuvasta toimittamisesta pelastustointa ja meripelastustointa varten; 
5) tukee muiden viranomaisten toimintaa häiriöitä aiheuttavissa luonnonilmiöissä ja luonnonkatastrofeissa; 
6) kehittää ja ylläpitää uusia mittaus- ja mallimenetelmiä sää-, meri-, ilmasto- ja avaruuspalveluiden sekä tieteellisen tutkimuksen käyttöön; 
7) tuottaa tilauksesta pääosin alansa viranomaistehtäviin liittyviä asiantuntijapalveluita; 
8) osallistuu tehtäviinsä liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön, tuottaa havaintoaineistoa kansainväliseen käyttöön sekä edustaa Suomea alansa kansainvälisissä järjestöissä. 
Laitoksen on huolehdittava myös niistä muista toimialansa viranomaistehtävistä, jotka sille erikseen säädetään. 
3 § 
Johtaminen ja henkilöstö 
Ilmatieteen laitoksessa on pääjohtaja, joka johtaa laitoksen toimintaa. Pääjohtaja vastaa laitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta.  
Pääjohtaja ratkaisee laitoksessa sellaiset asiat, joiden ratkaisemisesta ei ole muuta säädetty tai työjärjestyksessä toisin määrätty. Pääjohtaja voi myös pidättää ratkaistavakseen yksittäisen asian, joka työjärjestyksen mukaan kuuluisi muun virkamiehen päätettäväksi. 
Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Ilmatieteen laitoksen johtajat, tutkimusprofessorit ja muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin henkilöstöstä, pääjohtajan sijaisen määräämisestä, virkavapauden myöntämisestä, henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä neuvottelukunnasta ja sen tehtävistä. 
4 § 
Työjärjestys 
Pääjohtaja antaa laitoksen työjärjestyksen. 
Työjärjestyksessä määrätään: 
1) laitoksen organisaatiosta; 
2) ratkaisuvallan käyttämisestä; 
3) sisäisestä johtamisesta; 
4) muista sijaisuuksista kuin pääjohtajan sijaisuudesta;  
5) muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista. 
5 § 
Virka-apu 
Ilmatieteen laitoksen velvollisuudesta antaa muille viranomaisille virka-apua säädetään erikseen. Laitoksella on oikeus saada virka-apua valvontaviranomaisilta 2 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisiin tehtäviin. 
6 § 
Valtion edustaminen 
Ilmatieteen laitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa, viranomaisissa ja välimiesmenettelyissä valtion etua ja oikeutta kaikissa laitosta koskevissa asioissa.  
7 § 
Suoritteiden maksullisuus 
Ilmatieteen laitoksella on oikeus periä suoritteistaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella tarkemmin säädettäviä valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisia maksuja.  
8 § 
Lahjoitukset 
Ilmatieteen laitos on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia toimintaansa varten. 
9 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20 . 
Tällä lailla kumotaan ilmatieteen laitoksesta annettu laki (585/1967). 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.3.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri