Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 19/2020 vp

Viimeksi julkaistu 6.4.2020 14.27

Eduskunnan vastaus EV 19/2020 vp HE 103/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta
HE 103/2019 vp
MmVM 2/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 103/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 2/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki hyljetuotteiden kaupasta  

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  1 § 
  Lain tarkoitus 
  Tällä lailla pannaan täytäntöön: 
  1) hyljetuotteiden kaupasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1007/2009; 
  2) yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 panemiseksi täytäntöön annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1850.  
  2 § 
  Viranomaiset 
  Suomen riistakeskus toimii 1 §:n 2 kohdassa mainitun komission täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. 
  Edellä 1 §:ssä mainittujen asetusten noudattamista valvovat poliisi ja Tulli. 
  3 § 
  Valvonta ja tarkastukset 
  Poliisilla ja Tullilla on oikeus salassapitoa koskevien säännösten estämättä saada maksutta tässä laissa tarkoitettua valvontaa, seurantaa ja raportointia varten välttämättömät myynti-, osto-, kirjanpito-, varastointi-, kuljetus- ja muut asiakirjat sekä muut tarpeelliset tiedot hyljetuotteiden käsittelyä, kauppaa, maahantuontia ja maastavientiä, varastointia, jalostusta, kuljetusta ja muuta niihin verrattavaa toimintaa harjoittavilta sekä toisiltaan ja Suomen riistakeskukselta. 
  Poliisilla ja Tullilla on oikeus tarkastaa tuotantorakennukset ja -laitokset, jalostuslaitokset, varastot sekä niitä vastaavat tilat, jotka liittyvät hyljetuotteiden kauppaan. Tarkastusta ei kuitenkaan saa tehdä pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. 
  Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään. 
  4 § 
  Hyljetuotteiden markkinoillesaattamisrikkomus ja viittaukset rikoslakiin 
  Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 1 §:n 1 kohdassa mainitun asetuksen 3 artiklan 1, 1 a tai 2 kohdan tai 1 §:n 2 kohdassa mainitun asetuksen 2 artiklan vastaisesti saattaa markkinoille hyljetuotteita, on tuomittava hyljetuotteiden markkinoillesaattamisrikkomuksesta sakkoon. 
  Rangaistus luonnonsuojelurikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 48 luvun 5 §:ssä.  
  Rangaistus säännöstelyrikoksesta säädetään rikoslain 46 luvun 1—3 §:ssä. 
  5 § 
  Voimaantulo 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
  Tällä lailla kumotaan hyljetuotteiden kaupasta annettu laki (904/2014). 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki metsästyslain 43 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta  

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  1 § 
  Tällä lailla kumotaan metsästyslain 43 §:n muuttamisesta annettu laki (905/2014). 
  2 § 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki metsästyslain 43 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan metsästyslain (615/1993) 43 §, sellaisena kuin se on laissa 1068/2004, seuraavasti: 
  43 § 
  Riistan kauppa 
  Riistakannan säilyttämiseksi voidaan valtioneuvoston asetuksella rajoittaa tai kieltää jonkin Suomessa tai Suomen talousvyöhykkeellä metsästetyn riistaeläinlajin kauppa koko maassa tai jossakin osassa maata taikka Suomen talousvyöhykkeellä tai jossakin sen osassa. 
  Itämeren norpan, kirjohylkeen ja hallin sekä niistä valmistettujen tuotteiden kaupasta säädetään hyljetuotteiden kaupasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1007/2009, yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 panemiseksi täytäntöön annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1850 ja hyljetuotteiden kaupasta annetussa laissa (   /   ). 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 2.4.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri