Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.23

Eduskunnan vastaus EV 196/2016 vp HE 193/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun lain 22 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

HE 193/2016 vp
MmVM 17/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun lain 22 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta (HE 193/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 17/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 2 §:n 8 kohta, 6 §:n 2 momentti ja 10 § seuraavasti: 
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8) maatilalla suorien tukien asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tilaa; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 § 
Luonnonhaittakorvaus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Luonnonhaittakorvausta voidaan korottaa, jos tilan eläinyksikkötiheys on keskimäärin vähintään 0,35 eläinyksikköä korvauskelpoista peltohehtaaria kohti. Eläinyksikkötiheyden laskennassa huomioon otettavien eläinten on oltava korvauksen saajan hallinnassa.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
10 § 
Korvaus maatilojen neuvontaan 
Korvausta maatilojen neuvontaan voidaan myöntää maaseutuasetuksen 15 artiklassa ja horisontaaliasetuksen 12 artiklassa tarkoitetusta maatilojen neuvonnasta. 
Neuvontaa voidaan antaa täydentävistä ehdoista, viherryttämistuen vaatimuksista, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja muutokseen sopeutumisesta, luonnon monimuotoisuudesta, vesien ja maaperän suojelusta, innovaatioista, ympäristökorvauksesta, maatalousmaan säilyttämisestä, luonnonmukaisesta tuotannosta, kasvinsuojelusta ja integroidusta torjunnasta, tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja terveydestä, maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta sekä energian käytön tehostamisesta, uusiutuvasta energiasta ja muista ympäristötehokkuuteen liittyvistä seikoista. 
Korvaus maksetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 45 §:n mukaisesti hyväksytylle neuvojalle, tai jos tämä on toisen palveluksessa, hänen työnantajalleen. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä maatilojen neuvonnan korvauksen myöntämisen edellytyksistä, korvauksen määrästä, neuvonnan sisällöstä, rahoituksesta ja korvauksen määräytymisperusteista. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 22 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1356/2014, seuraavasti: 
22 § 
Lammas- ja vuohipalkkio 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Aktiiviviljelijälle voidaan lisäksi myöntää palkkiota teurastetuista karitsoista ja kileistä. Palkkiota teurastetuista karitsoista voidaan myöntää eläinrekisteriin ilmoitettujen teurastusten perusteella enintään 12 kuukauden ikäisistä karitsoista, joiden ruhopaino on vähintään 18 kiloa. Palkkiota teurastetuista kileistä voidaan myöntää eläinrekisteriin ilmoitettujen teurastusten perusteella enintään 12 kuukauden ikäisistä kileistä, joiden ruhopaino on vähintään kymmenen kiloa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 10 c §:n 4 momentti, 10 d §:n 5 momentti ja 10 e §:n 2 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 10 c §:n 4 momentti ja 10 d §:n 5 momentti laissa 1489/2009 sekä 10 e §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto laissa 301/2009 ja ruotsinkielinen sanamuoto laissa 283/2008, sekä 
muutetaan 1 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 1 §:n 2 momentti laissa 1362/2014, seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tätä lakia ei sovelleta maa- ja puutarhataloudelle myönnettävään Euroopan unionin kokonaan rahoittamaan suoraan tukeen, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), kolttalain (253/1995), maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) tai eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) perusteella maksettaviin tukiin.  
18 § 
Valvontaseuraamukset kasvintuotannon tuissa pinta-alan ja todetun kasvin osalta 
Jos hakemuksessa ilmoitettu tukimuodon tai tukityypin pinta-ala on suurempi kuin todettu pinta-ala, myönnettävää tukea alennetaan siten, että alennus suurenee ilmoitetun ja todetun pinta-alan suhteellisen erotuksen kasvaessa. Myönnettävää tukea ei saa kuitenkaan alentaa hakemuksessa ilmoitettua pinta-alaa enemmän.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.12.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri