Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.31

Eduskunnan vastaus EV 199/2020 vp HE 194/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta

HE 194/2020 vp
VaVM 32/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta (HE 194/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 32/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 § ja 12 f §:n 2—8 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 12 § laissa 1240/2018 ja 12 f §:n 2—8 kohta laissa 1573/2019, seuraavasti: 
12 § 
Veronsaajaryhmien jako-osuudet 
Valtion jako-osuus on 66,70 prosenttia ja kuntien jako-osuus 33,30 prosenttia yhteisöverosta. 
12 f § 
Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuosina 2020—2027 
Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) valtion jako-osuus verovuonna 2021 on 55,66 prosenttia ja kuntien jako-osuus 44,34 prosenttia yhteisöverosta; 
3) valtion jako-osuus verovuonna 2022 on 65,81 prosenttia ja kuntien jako-osuus 34,19 prosenttia yhteisöverosta; 
4) valtion jako-osuus verovuonna 2023 on 65,91 prosenttia ja kuntien jako-osuus 34,09 prosenttia yhteisöverosta; 
5) valtion jako-osuus verovuonna 2024 on 67,43 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,57 prosenttia yhteisöverosta; 
6) valtion jako-osuus verovuonna 2025 on 67,24 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,76 prosenttia yhteisöverosta; 
7) valtion jako-osuus verovuonna 2026 on 67,14 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,86 prosenttia yhteisöverosta; 
8) valtion jako-osuus verovuonna 2027 on 67,03 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,97 prosenttia yhteisöverosta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Lain 12 §:ää sovelletaan verovuodelta 2028 ja 12 f §:n 2—8 kohtaa verovuosilta 2021—2027 tehtävissä yhteisöveron tilityksissä. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti ja 124 b §:n 2—8 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 124 §:n 3 momentti laissa 1239/2018 ja 124 b §:n 2—8 kohta laissa 1574/2019, seuraavasti: 
124 § 
Veron määräytyminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 18 §:n 3 momentissa tarkoitetun tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,66. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
124 b § 
Veron määräytyminen verovuosina 2020—2027 
Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa säädetään: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) vuonna 2021 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 8,87; 
3) vuonna 2022 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,84; 
4) vuonna 2023 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,82; 
5) vuonna 2024 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,51; 
6) vuonna 2025 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,55; 
7) vuonna 2026 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,57; 
8) vuonna 2027 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,59. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 9.12.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri