Viimeksi julkaistu 16.12.2021 15.21

Eduskunnan vastaus EV 199/2021 vp HE 212/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 212/2021 vp
VaVM 29/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 212/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 29/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa polttoon perustumattoman lämmöntuotannon ja sähkön varastointiin liittyvien vähäpäästöisten teknologioiden kehittymistä. Lisäksi hallituksen tulee selvittää, miten teknologianeutraalisuus voidaan jatkossakin huomioida energiaverotuksessa tältä osin kattavasti. 

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 6, 6 a, 12, 14 ja 19 kohta, 4 §, 20 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 20 a, 20 b, 21 ja 21 a §, 22 §:n 1 momentti, 26 a §, 26 b §:n 1 momentti ja liite,  
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 12 kohta laissa 1226/2018, 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 14 kohta laissa 1306/2007, 2 §:n 6 kohta laissa 1722/2015, 2 §:n 6 a kohta laissa 1072/2013, 2 §:n 19 kohta, 20 b ja 21 a §, 22 §:n 1 momentti ja 26 b §:n 1 momentti laissa 768/2020, 4 § laeissa 1072/2013 ja 1033/2020, 20 ja 20 a § laissa 1400/2010, 21 § laeissa 1400/2010, 612/2012 ja 1722/2015, 26 a § laissa 1185/2014 sekä liite laissa 1033/2020, ja 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1306/2007, 1400/2010, 612/2012, 1072/2013, 1132/2013, 501/2015, 1722/2015, 591/2017, 1226/2018 ja 768/2020, uusi 5 f—5 j, 6 b, 6 c, 14 a, 14 b, 17 a, 17 b ja 18 a—18 d kohta, 4 §:n edelle uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 4 a ja 4 b § seuraavasti: 
1 § 
Sähköstä, kivihiilestä, polttoturpeesta, maakaasusta, biokaasusta, mäntyöljystä ja 2 a §:ssä tarkoitetuista tuotteista on suoritettava valtiolle valmisteverona energiasisältöveroa, hiilidioksidiveroa, energiaveroa ja lisäveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Hiilidioksidiveroa laskettaessa otetaan huomioon polttoaineen elinkaaren aikana syntyvät ekvivalenttiset hiilidioksidipäästöt. 
Varmuusvarastoinnista ja muusta huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi on sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, biokaasusta, mäntyöljystä ja 2 a §:ssä tarkoitetuista tuotteista lisäksi suoritettava huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992) tarkoitettuun huoltovarmuusrahastoon sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 f) lämpöpumpulla laitteistoa tai tietyllä alueella toimivaa useiden laitteistojen muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta, jossa voidaan ottaa lämpöä talteen ulkopuolisesta lähteestä; 
5 g) kaukolämpöverkolla ja kaukokylmäverkolla toisiinsa liitetyistä kaukolämpö- tai kaukokylmäjohdoista ja kaikista niihin kuuluvista säiliöistä, laitteista ja laitteistoista sekä niiden käyttöä samoin kuin kaukolämpö- tai kaukokylmäpalveluiden tuottamista palvelevista muista laitteista muodostettua kokonaisuutta, jonka kautta kaukolämpö- tai kaukokylmätoimija elinkeinotoiminnassaan toimittaa lämpö- tai kylmäenergiaa asiakkaille; 
5 h) sähkökattilalla sähköenergiaa lämmönlähteenä käyttävää astiaa, jossa lämmitetään nestettä tai kaasua; 
5 i) geotermisellä lämmöllä maan sisällä radioaktiivisen hajoamisen tuloksena yli 500 metriä syvässä lämpökaivossa syntyvää lämpöä; 
5 j) geotermisen lämmön kiertovesipumpulla geotermisen lämmön tuotantolaitteistossa olevaa kiertovesipumppua, jota käytetään siirtämään lämmönlähteestä lämpöä veteen sitoutuneena lämpöpumpun höyrystimelle; 
6) teollisuudella 4 ja 8 a §:ssä ammattimaista kasvihuoneviljelyä, Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) ja B (kaivostoiminta ja louhinta) sekä pääluokan E (vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito) alaluokkaan 38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys) kuuluvaa toimintaa; teollisuuteen rinnastetaan lisäksi vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantotoimintaan; 
6 a) konesalilla vuotuiselta keskimääräiseltä palvelinlaiteteholtaan yli 0,5 megawatin laitetilaa, jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluja pääasiallisena elinkeinotoimintanaan; 
6 b) PUE-luvulla konesaleissa käytetyn energian käytön tehokkuuden tunnuslukua, joka kuvaa sitä, kuinka paljon konesalin kokonaisenergian käyttö on suhteutettuna tietoteknisten laitteiden käyttämään energiaan ja joka määritellään kaavalla PUE = Kokonaisenergia / palvelinlaite-energia = (Jäähdytys + Sähkönjakelu + Valaistus + Muut + palvelinlaite-energia) / palvelinlaite-energia; 
6 c) ERE-luvulla konesaleissa käytetyn energian uudelleenkäytön tunnuslukua, joka kuvaa sitä, kuinka paljon hyötykäyttämätön kokonaisenergian kulutus on suhteutettuna tietoteknisten laitteiden käyttämään energiaan ja joka määritellään kaavalla ERE = (Kokonaisenergia – Hyötykäytetty hukkalämpö) / palvelinlaite-energia = (Jäähdytys + Sähkönjakelu + Valaistus + Muut + palvelinlaite-energia – Hyötykäytetty hukkalämpö / palvelinlaite-energia; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
12) voimalaitoksella tietyllä alueella toimivaa toiminnallista kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on tuottaa sähköä taikka sähköä ja lämpöä sekä varastoida sähköä sähkövarastossa; voimalaitosalueella ylijäämälämpöä tai ympäristön lämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen ei katsota kuuluvan voimalaitoskokonaisuuteen; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
14) biokaasulla biomassasta tuotettuja kaasumaisia polttoaineita; 
14 a) biomassalla maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuksesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa; 
14 b) lyhenteellä:
a) R tuotetta, joka täyttää biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskriteerit ja jonka kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisessa noudatetaan, mitä mainitussa laissa säädetään;
b) T tuotetta, joka sen lisäksi, mitä a kohdassa säädetään, on tuotettu jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta tai lignoselluloosasta;
 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
17 a) verottomalla jakeluverkolla maakaasumarkkinalain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua maakaasun jakeluverkkoa, jonka haltija on rekisteröitynyt verovelvolliseksi valmisteverotuslain (182/2010) 5 luvussa säädetyllä tavalla; 
17 b) verollisella jakeluverkolla maakaasumarkkinalain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua maakaasun jakeluverkkoa, jonka haltija ei ole rekisteröitynyt verovelvolliseksi valmisteverotuslain 5 luvussa säädetyllä tavalla; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
18 a) rekisteröityneellä jakeluverkonhaltijalla maakaasumarkkinalain 3 §:n 10 kohdassa tarkoitettua jakeluverkonhaltijaa, joka on rekisteröitynyt verovelvolliseksi valmisteverotuslain 5 luvussa säädetyllä tavalla; 
18 b) rekisteröitymättömällä jakeluverkonhaltijalla maakaasumarkkinalain 3 §:n 10 kohdassa tarkoitettua jakeluverkonhaltijaa, joka ei ole rekisteröitynyt verovelvolliseksi valmisteverotuslain 5 luvussa säädetyllä tavalla; 
18 c) biokaasun tuottajalla sitä, joka tuottaa biokaasua; 
18 d) biokaasun pientuottajalla sitä, jonka tuottaman biokaasun määrä kalenterivuodessa on enintään yksi gigawattitunti; 
19) rekisteröidyllä käyttäjällä sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä, joka käyttää maakaasua tai biokaasua tässä laissa tarkoitettuun verottomaan tarkoitukseen ja joka on rekisteröitynyt verovelvolliseksi valmisteverotuslain 5 luvussa säädetyllä tavalla; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Veron määrä 
4 § 
Valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on suoritettava liitteen verotaulukoiden mukaisesti. 
Verotaulukon 2 veroluokan II veroa suoritetaan sähköstä, joka käytetään teollisuudessa ja joka voidaan sinne toimitettaessa erikseen mitata. 
Verotaulukon 2 veroluokan II veroa suoritetaan myös sähköstä, joka käytetään geotermisen lämmön kiertovesipumpussa tai sellaisessa lämpöpumpussa, jonka nimellislämpöteho on vähintään 0,5 megawattia taikka kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon liitetyssä lämpöpumpussa tai sähkökattilassa. Edellytyksenä on, että mainittuihin käyttötarkoituksiin toimitettava sähkö voidaan erikseen mitata. 
Muusta sähköstä veroa on suoritettava verotaulukon 2 veroluokan I mukaisesti. 
Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa käytettävään kivihiileen ja maa- ja biokaasuun sovelletaan alennettua verokantaa verotaulukon 3 mukaisesti. 
4 a § 
Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, liitteen verotaulukon 2 veroluokan II veroa suoritetaan sähköstä, joka käytetään konesalissa edellyttäen, että: 
1) konesalin kalenterivuoden keskimääräinen ERE-luku on korkeintaan 0,90 siltä osin kuin konesalin palvelinlaitteiden vuotuinen keskiteho on yli 0,5 megawattia mutta enintään 5 megawattia, jonka ylittävältä osalta sovelletaan 2 kohtaa; ja 
2) konesalin kalenterivuoden keskimääräinen ERE-luku on korkeintaan 1,00 siltä osin kuin konesalin palvelinlaitteiden vuotuinen keskiteho on yli 5 megawattia mutta enintään 10 megawattia, jonka ylittävään osaan ERE-lukuun liittyvää edelletystä ei sovelleta. 
Jos konesali ei voi teknistaloudellisista syistä hyödyntää ylijäämäenergiaa, konesalin vuotuinen keskimääräinen PUE-luku saa olla enintään 1,20. Edellä säädetystä poiketen 31 päivään joulukuuta 2026 saakka PUE-luku saa kuitenkin olla enintään 1,25.  
ERE-luvun ja PUE-luvun tulee perustua luotettaviin ja todennettuihin mittauksiin. 
Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä koneita, laitteistoja ja toimintoja otetaan lukuun määriteltäessä konesalin keskimääräistä palvelinlaitetehoa sekä ERE-lukua ja PUE-lukua, samoin kuin niiden todentamiseen tarvittavista tiedoista ja selvityksistä. 
4 b § 
Maakaasun siirtoverkosta, verollisesta jakeluverkosta, verottomasta jakeluverkosta ja verottomasta varastosta kulutukseen luovutetun biokaasun tulee olla syötetty siihen verkkoon tai varastoon, josta se luovutetaan kulutukseen. Rekisteröityyn käyttäjään sovelletaan samoja veron määräytymisperusteita. 
Maa- ja biokaasu 
20 § 
Maakaasun siirtoverkkoon ja verottomaan jakeluverkkoon sovelletaan valmisteverotuslain verotonta varastoa koskevia säännöksiä sekä maakaasuverkonhaltijaan, rekisteröityyn jakeluverkonhaltijaan, biokaasun tuottajaan ja biokaasun pientuottajaan valmisteverotuslain valtuutettua varastonpitäjää koskevia säännöksiä. Maakaasuverkonhaltijaan, rekisteröityyn jakeluverkonhaltijaan, biokaasun tuottajaan ja biokaasun pientuottajaan ei kuitenkaan sovelleta valmisteverotuslain 21—29 §:ää. 
20 a § 
Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään, maa- ja biokaasun valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on velvollinen suorittamaan maakaasuverkonhaltija, rekisteröity jakeluverkonhaltija, biokaasun tuottaja, biokaasun pientuottaja ja rekisteröity käyttäjä. 
20 b § 
Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään veron suorittamisesta, rekisteröidyn käyttäjän on suoritettava vero ja huoltovarmuusmaksu verokauden aikana verolliseen tarkoitukseen käytetystä maa- ja biokaasusta. 
21 § 
Verotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on: 
1) maa- ja biokaasu, joka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa; 
2) maa- ja biokaasu, joka käytetään energialähteenä öljynjalostusprosessissa; 
3) maa- ja biokaasu, joka käytetään sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä, lukuun ottamatta 1 §:n 3 momentissa sekä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitettua sähköntuotantoa;  
4) maa- ja biokaasu, joka käytetään alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä huvialuksella; 
5) edellä 2 §:n 14 b kohdassa tarkoitettu kestävä biokaasu, joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa; 
6) biokaasu, jonka biokaasun pientuottaja on tuottanut ja jota ei siirretä maakaasun siirtoverkkoon tai verottomaan jakeluverkkoon, biokaasun tuottajalle taikka valmisteverotuslaissa tarkoitettuun verottomaan varastoon; 
7) biokaasu, jonka biokaasun tuottaja tai pientuottaja siirtää maakaasun siirtoverkkoon, verottomaan jakeluverkkoon taikka valmisteverotuslaissa tarkoitettuun verottomaan varastoon. 
Maakaasuverkonhaltija, rekisteröity jakeluverkonhaltija, biokaasun tuottaja, biokaasun pientuottaja tai valtuutettu varastonpitäjä saa luovuttaa maa- ja biokaasua verotta, jos luovutuksensaaja on rekisteröity käyttäjä tai jos maa- tai biokaasu luovutetaan käytettäväksi 1 momentin 4 ja 5 kohdassa mainittuun tarkoitukseen. 
21 a § 
Maakaasuverkonhaltijan, biokaasun tuottajan ja biokaasun pientuottajan on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi. Maakaasumarkkinalaissa tarkoitettu jakeluverkonhaltija voi rekisteröityä verovelvolliseksi rekisteröidyksi jakeluverkonhaltijaksi. 
Se, joka käyttää maa- ja biokaasua verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen, voi hakeutua rekisteröidyksi käyttäjäksi. 
Rekisteröintimenettelystä säädetään valmisteverotuslain 5 luvussa. Edellä 2 momentissa tarkoitettuun rekisteröityyn käyttäjään sovelletaan, mitä verovelvolliseksi rekisteröityneestä säädetään. Jos rekisteröity käyttäjä itse pyytää rekisteristä poistamista, Verohallinto poistaa käyttäjän rekisteristä kuitenkin siitä lukien, kun pyyntö on tehty. 
Verohallinto saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa rekisteröidyksi käyttäjäksi rekisteröityneiden nimet ja yhteystiedot maakaasuverkonhaltijalle, rekisteröidylle jakeluverkonhaltijalle, biokaasun tuottajalle, biokaasun pientuottajalle ja maakaasun valtuutetulle varastonpitäjälle. 
22 § 
Edellä 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu veronalennus ja 21 §:ssä tarkoitettu verottomuus voidaan toteuttaa palauttamalla hakemuksesta maa- ja biokaasusta suoritettu vero tai osa verosta käyttäjälle. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
26 a § 
Edellä 4 §:n 2, 3 ja 5 momentissa sekä 4 a §:ssä tarkoitettua veronalennusta ja 8 a §:ssä tarkoitettua veronpalautusta ei myönnetä yritykselle, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 1 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisesti vaikeuksissa tai jota koskee mainitun artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi. Vastaavia säännöksiä sovelletaan EU:n valtiontukisääntelyn mukaisesti 21 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun verottomuuteen. 
26 b § 
Sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan ja verottoman sähkövarastonpitäjän on vuosittain annettava tuensaajakohtaisesti tiedot Verohallinnolle 4 §:n 2 ja 3 momentin ja 4 a §:n mukaisista sähkön luovutuksista. Maakaasusiirtoverkonhaltijan, rekisteröidyn jakeluverkonhaltijan, valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn käyttäjän ja biokaasun tuottajan on vuosittain annettava tuensaajakohtaisesti tiedot Verohallinnolle 21 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista luovutuksista. Myös sen, joka luovuttaa mainittua sähköä tai biokaasua edelleen muille tuensaajille, on annettava vuosittain Verohallinnolle näitä luovutuksia koskevat tiedot. Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista tai tietojen antamista koskevasta menettelystä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . Lain 4 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
Konesali, jonka käyttämään sähköön on tämän lain voimaan tullessa sovellettu veroluokan II veroa, saa edelleen käyttää sähköä sähköveroluokan II verolla tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 
 Lakiehdotus päättyy 

Liite 

VEROTAULUKKO 1 

Tuote 

Tuoteryhmä 

Energiasisältövero 

Hiilidioksidivero 

Huoltovarmuusmaksu 

Yhteensä 

Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 
71,45 
147,81 
1,18 
220,44 
Maakaasu, euroa/MWh1 
10,33 
12,94 
0,084 
23,354 
Biokaasu, euroa/MWh1 
10,33 
12,94 
0,084 
23,354 
Biokaasu R, euroa/MWh2 
10,33 
6,47 
0,084 
16,884 
Biokaasu T, euroa/MWh3 
10,33 
0,00 
0,084 
10,414 
1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 21,062 euroa/MWh 
2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 15,227 euroa/MWh 
3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 9,392 euroa/MWh 

VEROTAULUKKO 2 

Tuote 

Tuoteryhmä 

Energiavero 

Huoltovarmuusmaksu 

Yhteensä 

Sähkö snt/kWh 
 
 
 
  
— veroluokka I 
2,24 
0,013 
2,253 
— veroluokka II 
0,05 
0,013 
0,063 
Mäntyöljy snt/kg 
30,54 
0,00 
30,54 
Polttoturve euroa/MWh 
5,70 
0,00 
5,70 

VEROTAULUKKO 3 YHDISTETTY SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANTO 

Tuote 

Tuoteryhmä 

Energiavero 

Energiasisältövero 

Hiilidioksidivero 

Huoltovarmuusmaksu 

Yhteensä 

Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet         euroa/t 

1a 
0,00 
18,68 
147,81 
1,18 
167,67 
Maakaasu, euroa/MWh1) 
2a 
0,00 
2,70 
12,94 
0,084 
15,724 
Mäntyöljy snt/kg 
3a 
30,54 
0,00 
0,00 
0,00 
30,54 
Polttoturve euroa/MWh 
4a 
5,70 
0,00 
0,00 
0,00 
5,70 
Biokaasu, euroa/MWh1) 
5a 
0,00 
2,70 
12,94 
0,084 
15,724 
Biokaasu R, euroa/MWh2) 
6a 
0,00 
2,70 
6,47 
0,084 
9,254 
Biokaasu T, euroa/MWh3) 
7a 
0,00 
2,70 
0,00 
0,084 
2,784 
1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 14,181 euroa/MWh 
2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 8,346 euroa/MWh 
3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 2,5111 euroa/MWh 

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 14 §, 
muutetaan 2 §:n 28 kohta ja 7 §,  
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 28 kohta laissa 395/2013 ja 7 § osaksi laissa 1305/2007, sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1399/2010, 395/2013, 1131/2013, 378/2015, 1720/2015, 181/2016 ja 1225/2018, uusi 29 kohta seuraavasti: 
2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
28) biomassalla maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuksesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa; 
29) voimalaitoksella tietyllä  alueella  toimivaa  toiminnallista  kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on tuottaa sähköä tai sähköä ja lämpöä sekä varastoida sähköä sähkövarastossa; voimalaitosalueella ylijäämälämpöä tai ympäristön lämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen ei katsota kuuluvan voimalaitoskokonaisuuteen. 
7 § 
Kevyenä polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettu polttoaine sekä valopetroli on tehtävä tunnistettavaksi.  
Valmisteverotuslain 12, 13, 75 ja 79 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen on velvollinen tekemään polttoaineen tunnistettavaksi. Polttoaine on tehtävä tunnistettavaksi viimeistään valmisteverotuslain 14 §:ssä säädettynä ajankohtana. 
Verohallinto voi vapauttaa polttoaineen 1 momentissa säädetystä menettelystä, jos se ei ole teknisesti mahdollista. 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä polttoaineen tunnistettavaksi tekemisestä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 1 §, 2 §:n 1 ja 11 kohta sekä 4 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 1133/2013 ja 4 §:n 1 momentti laissa 1034/2020, sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 919/2008 ja 1186/2014, uusi 12—14 kohta seuraavasti: 
1 § 
Lain soveltamisala 
Ammattimaisella maataloudenharjoittajalla on oikeus hakemuksesta saada maataloudessa käyttämästään polttoöljystä ja sähköstä valmisteveron palautusta siten kuin tässä laissa säädetään. 
Ammattimaisella vesiviljelijällä on oikeus hakemuksesta saada vesiviljelyssä käyttämästään polttoöljystä ja sähköstä valmisteveron palautusta siten kuin tässä laissa säädetään. 
Tätä lakia ei sovelleta yksityistaloudessa käytettyihin energiatuotteisiin. 
Tätä lakia ei sovelleta ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettyyn sähköön silloin, kun sähköstä maksetaan valmisteveroa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukon 2 veroluokan II mukaisesti. 
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) ammattimaisella maatalouden harjoittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten tai oikeushenkilöiden yhteenliittymää, joka harjoittaa maataloutta ja jolle on verovuoden aikana maksettu Euroopan unionin suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, maatalouden ympäristötukea tai kansallista tukea, sekä sitä, joka harjoittaa viljankuivausta; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11) yhteisetuudella tuloverolain 5 §:ssä tarkoitettua yhteisetuutta; 
12) ammattimaisella vesiviljelijällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhteenliittymää, joka harjoittaa vesiviljelyä ja jolle siitä syntyvä liikevaihto ylittää arvonlisäverolain (1501/1993) 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän; 
13) ammattimaisella vesiviljelyllä hakijan omistuksessa olevien kalojen, simpukoiden ja äyriäisten sekä muiden vesieliöiden kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä tekniikalla on tarkoitus lisätä kyseisten eliöiden tuotantoa ympäristön luonnollista kapasiteettia suuremmaksi; 
14) hakijalla ammattimaista maatalouden harjoittajaa ja ammattimaista vesiviljelijää. 
4 § 
Veronpalautuksen määrä 
Hakijalle palautetaan valmisteveroa verovuoden aikana maataloudessa ja ammattimaisessa vesiviljelyssä käytetystä, Suomessa verotetusta kevyestä polttoöljystä, raskaasta polttoöljystä ja biopolttoöljystä sen mukaan kuin rikittömän kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn ja biopolttoöljyn energiasisältöverosta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994). Biopolttoöljystä, joka kuuluu mainitun lain 2 §:n 27 kohdan b alakohdassa määritellyn lyhenteen T mukaiseen tuotteeseen, palautetaan 2,1 senttiä litralta ylittävä osuus energiasisältöverosta. Sähköstä palautetaan veroa 2,19 senttiä kilowattitunnilta. Palautusta maksetaan polttoöljyn tai sähkön kulutusajankohtana voimassa olevan palautusmäärän mukaisena. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 11 §:n 1 momentti väliaikaisesti ja 11 §:n 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 783/2020, sekä 
lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 783/2020, väliaikaisesti uusi 8 momentti seuraavasti: 
11 § 
Verokausi 
Verokausi on kalenterikuukausi, jollei 2—6 ja 8 momentissa toisin säädetä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 1 momentin 5 b kohdassa tarkoitetun pientuottajan ja 18 d kohdassa tarkoitetun biokaasun pientuottajan sekä 17 a §:n 2 momentissa tarkoitetun polttoturpeen pienkäyttäjän verotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 21 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun biokaasun verotuksessa verokausi vuonna 2022 on kalenterivuosi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . Lain 11 §:n 1 ja 8 momentti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki valmisteverotuslain 98 a ja 98 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valmisteverotuslain (182/2010) 98 a §:n 1 ja 2 momentti sekä 98 b §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 98 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 479/2016 ja 98 b §:n 2 momentti laissa 766/2020, seuraavasti: 
98 a § 
Tuensaajan ilmoittamisvelvollisuus 
Tuensaajan on ilmoitettava tukiviranomaiselle tässä pykälässä säädetyt yritystä koskevat tiedot Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission valtiontukipäätöksen tai tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen julkaisuvelvollisuuden toteuttamiseksi. 
Ilmoitusvelvollisuus koskee tukia, joista säädetään: 
1) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 §:n 2, 3 ja 5 momentissa, 4 a ja 8 a §:ssä ja 21 §:n 1 momentin 5 kohdassa; 
2) nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 §:n 2 momentissa; 
3) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 4 §:ssä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
98 b § 
Tukitietojen ilmoittamismenettely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tuensaajan on ilmoitettava viipymättä Verohallinnolle 98 a §:n 3 momentissa tarkoitettujen tietojen muuttumisesta tai yrityksen joutumisesta 98 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa valtiontukipäätöksessä tai siinä mainitun asetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettuihin taloudellisiin vaikeuksiin. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri