Eduskunnan vastaus
EV
2
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 2/2019 vp
TyVM 1/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 2/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 1/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 6 luvun 7 §:n 4 momentti ja 
lisätään 14 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1456/2016, uusi 5 momentti seuraavasti: 
6 luku 
Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 
7 § 
Opintojen seuranta ja tuen lakkaaminen 
Työ- ja elinkeinotoimisto päättää 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta työttömyysetuutta koskevan oikeuden lakkaamisesta antamalla työvoimapoliittisen lausunnon. Työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta säädetään työttömyysturvalaissa. Työnhakijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työvoimapoliittisen lausunnon antamista. 
14 luku 
Muutoksenhaku 
1 § 
Oikaisuvaatimus ja valitus 
Työ- ja elinkeinotoimiston 6 luvun 7 §:n perusteella antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon työttömyysetuutta koskevan oikeuden lakkaamisesta ei saa vaatia oikaisua eikä siitä saa valittaa. Muutoksenhausta Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan työvoimapoliittisen lausunnon perusteella antamaan päätökseen säädetään työttömyysturvalaissa. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
Helsingissä 19.6.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 25.6.2019 15.30