Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 2/2020 vp

Viimeksi julkaistu 21.2.2020 13.51

Eduskunnan vastaus EV 2/2020 vp HE 101/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 101/2019 vp
HaVM 2/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta (HE 101/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 2/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

  Eduskunta edellyttää hallituksen 1) ensisijaisesti huolehtivan siitä, että ennen ampuma-aselain 25 §:n voimaantuloa nyt säädettävän lain nojalla varmistutaan nykyisen tietojärjestelmän kehitystyöstä ja muista toimenpiteistä niin, ettei jää epävarmuutta aseturvallisuuden, elinkeinonharjoittajien tarpeiden ja oikeusturvan, asetietojärjestelmän eheyden ja luotettavuuden tai muiden asiassa merkityksellisten seikkojen suhteen; sekä 2) toissijaisesti antavan eduskunnalle hallituksen esityksen ampuma-aselain 25 §:n voimaantulon lykkäämisestä 1.11.2020 jälkeiseen ajankohtaan, mikäli edellä 1 kohdassa tarkoitettua varmuutta ei joiltakin osin ole. 

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  1 § 
  Tällä lailla kumotaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annettu laki (896/2018). 
  2 § 
  Tämä laki tulee voimaan      päivänä           kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki ampuma-aselain muuttamisesta  

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan ampuma-aselain (1/1998) 42 c, 89, 103 ja 119 a §,  
  sellaisina kuin ne ovat, 42 c § laissa 724/2019, 89 ja 119 a § laissa 623/2017 sekä 103 § laeissa 532/2007, 124/2011, 764/2015 ja 623/2017, seuraavasti: 
  42 c § 
  Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen poliisille 
  Aseluvanhaltijan on ilmoitettava aseen tai sen osan hankkimisesta, lainaamisesta, valmistamisesta tai muuntamisesta poliisille 30 päivän kuluessa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai 119 a §:ssä tarkoitettua sähköistä asiointia käyttäen. 
  Ilmoituksessa on esitettävä: 
  1) ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot; 
  2) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi, osoite ja syntymäaika;  
  3) korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi;  
  4) ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan lainaksiantajan ja lainaksisaajan nimi, osoite ja syntymäaika; 
  5) säilyttäjän ja säilytyspaikan yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, jos ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai ampuma-aseen kokoamisen mahdollistavat aseen osat säilytetään muutoin kuin tilapäisesti 106 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla muun kuin ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetun luvanhaltijan luona; 
  6) tieto ampuma-aseen muuntamisesta, jos ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muuttuu taikka ase deaktivoidaan tai hävitetään; 
  7) hankkimisen, lainaamisen, valmistamisen tai muuntamisen ajankohta.  
  Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava myös luovuttajan tai lainaksiantajan luovutuksen, lainaamisen tai lainasta palauttamisen yhteydessä, jos luovuttaja tai lainaksiantaja on 20 §:ssä tarkoitettu asealan elinkeinoluvan haltija.  
  Ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai aseen osan lainaksiantaja saa jättää 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemättä, jos ase tai sen osa on lainaksisaajan hallussa enintään 30 päivän ajan lainaksiantamisesta. 
  Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittamista koskevista menettelyistä ja ilmoitusten sisällöstä. 
  89 § 
  Luovutusilmoitus 
  Sen, joka luovuttaa pysyvästi toiselle ampuma-aseen tai aseen osan, on tehtävä 30 päivän kuluessa luovuttamisesta asiasta ilmoitus poliisilaitokselle. Ilmoitus voidaan tehdä sähköistä asiointia käyttäen.  
  Ase-elinkeinonharjoittajien välisestä luovutuksesta on tehtävä ilmoitus 10 päivän kuluessa sähköistä asiointia käyttäen poliisin asetietojärjestelmään.  
  Äänenvaimentimen luovutuksesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, ellei luovutuksensaajan oikeus hankkia äänenvaimennin perustu äänenvaimentimelle annettuun aselupaan tai luovuttajan hallussapito-oikeus perustu äänenvaimentimelle annettuun ase- tai rinnakkaislupaan. 
  Ilmoituksessa on esitettävä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävät tiedot. 
  103 § 
  Ampuma-aserikkomus 
  Joka tämän lain vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
  1) laiminlyö 22 §:n 1 momentissa, 24 §:n 2 momentissa, 89 §:ssä tai 111 §:n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 59 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa säilytystiloja koskevista muutoksista,  
  2) laiminlyö 42  c §:n 3 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, 
  3) laiminlyö 42  c §:n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, 42  d §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää poliisille ampuma-ase tai aseen osa tai ulkomailta hankittu tai yksityisesti valmistettu tai muunnettu ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen osa taikka 42  d §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää poliisille pyynnöstä ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen osa, 
  4) laiminlyö 42  d §:n 2 momentissa taikka 90 tai 112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää tai luovuttaa lupatodistus poliisille, 74 §:n 3 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää tai luovuttaa Euroopan ampuma-asepassi poliisille taikka 96 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden luovuttaa lupatodistus, kortti sekä hyväksyntä tai suostumus poliisille, 
  5) laiminlyö 70 §:ssä säädetyn velvollisuuden tehdä ilmoitus aseen osan, tehokkaan ilma-aseen tai deaktivoidun aseen hankkimisesta taikka esittää aseen osa, tehokas ilma-ase tai deaktivoitu ase poliisille, 
  6) laiminlyö valvontavelvollisuutensa annettuaan ampuma-aseen 88 §:n nojalla toisen käytettäväksi, 
  7) säilyttää ampuma-asetta tai aseen osaa taikka kantaa tai kuljettaa ampuma-asetta, 
  8) tekee ampuma-aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi taikka laiminlyö 108 §:n 1 momentin 3 kohdassa tai 112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisille, 
  9) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa ampuma-ase yksityiseen valmistamislupaan 110 §:n 2 momentin nojalla sisällytetyn ehdon mukaisesti taikka 
  10) laiminlyö 117 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää lupatodistus tai Euroopan ampuma-asepassi taikka lupatodistuksen tai Euroopan ampuma-asepassiin merkittyjen lupien nojalla hallussa pidetyt ampuma-aseet, aseen osat, patruunat tai erityisen vaaralliset ammukset, 
  on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta sakkoon. 
  119 a § 
  Sähköinen asiointi 
  Edellä 22 ja 25 §:ssä, 42 §:n 2 momentissa, 42  c §:n 1 ja 3 momentissa, 70 §:n 3 momentissa ja 89 §:ssä tarkoitettu sähköinen asiointi edellyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua tunnistusvälinettä. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . Sen 42 c §:n 3 momentti ja 103 §:n 2 kohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2024.  
  Mitä 42 c §:n 1 momentissa ja 89 §:ssä säädetään sähköisestä asioinnista, sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2024. Ennen 89 §:ssä tarkoitetun sähköisen ilmoitusmenettelyn soveltamisen alkamista pykälässä tarkoitetut luovutusilmoitukset tehdään asioimalla poliisilaitoksella. Ennen 42 c §:n 1 momentissa tarkoitetun sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista aseen yksilöintitiedot tulee ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja aseen osa. Poiketen kuitenkin siitä, mitä 42  c §:ssä säädetään, ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan lainaamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ennen 1 päivää maaliskuuta 2024.  
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (724/2019) voimaantulosäännöksen 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 867/2019, seuraavasti: 
   
  Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019. Sen 25 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä marraskuuta 2020 ja 70 §:n 3 momentti vasta 1 päivänä maaliskuuta 2024.  
  Mitä 22 §:n 1 momentissa ja 42 §:n 2 momentissa säädetään sähköisestä asioinnista, sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2024. Poiketen siitä, mitä 45 §:n 3 momentissa säädetään, asevelvollisen on 29 päivään helmikuuta 2024 esitettävä selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta taikka, jos palvelusta ei ole suoritettu, määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen aselupaa haettaessa. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  .  
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan ampumaratalain (763/2015) 2 § seuraavasti: 
  2 §  
  Soveltamisala 
  Tätä lakia sovelletaan ampumaratojen perustamiseen ja ylläpitämiseen. 
  Tätä lakia ei sovelleta: 
  1) rikoslain (39/1889) 24 luvun 11 §:ssä tarkoitettuun kotirauhan suojaamaan paikkaan; 
  2) satunnaista tai pienimuotoista ampuma-aseella ampumista varten olevaan tilaan tai alueeseen; 
  3) valtion viranomaisen hallinnassa olevan ampumaradan perustamiseen ja ylläpitämiseen; 
  4) ampuma-aselain (1/1998) 14 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohdassa tarkoitettuun elinkeinotoimintaan luvan saaneen asealan elinkeinonharjoittajan yksinomaan tällaisessa toiminnassa käyttämän ampumaradan perustamiseen ja ylläpitämiseen. 
  Ampumaradan perustamisessa ja ylläpitämisessä on noudatettava lisäksi, mitä muualla laissa säädetään. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 21.2.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri