Viimeksi julkaistu 16.2.2022 12.33

Eduskunnan vastaus EV 2/2022 vp HE 242/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 242/2021 vp
StVM 1/2022 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 242/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 1/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1228/2016, ja  
lisätään 8 luvun 1 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1228/2016 ja 535/2019, väliaikaisesti uusi 4 ja 5 momentti ja 11 luvun 15 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 535/2019, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti: 
8 luku 
Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha 
1 a § 
Tartuntatautipäiväraha 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, tartuntatautipäivärahaa maksetaan ansionmenetyksen korvaamiseksi, jos vakuutetulla on luotettavasti todettu covid-19-tartunta ja ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia. Tartuntatautipäivärahaa maksetaan myös lapsen huoltajalle, jos alle 16-vuotiaalla lapsella on luotettavasti todettu covid-19-tartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työntekijällä on työsuhteen perusteella oikeus palkan tai sitä vastaavan korvauksen saamiseen mainitulta ansiotyöstä poissaoloajalta. 
Mitä tässä laissa säädetään tartuntatautilain mukaisesta tartuntatautipäivärahasta, sovelletaan myös 4 momentin mukaiseen tartuntatautipäivärahaan. 
11 luku  
Päivärahaetuuksien määrä 
15 § 
Tartuntatautipäivärahan määrä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelletaan myös 8 luvun 1 a §:n 4 momentin mukaiseen tartuntatautipäivärahaan.  
15 luku 
Toimeenpanoa koskevat säännökset 
4 § 
Päivärahaetuuksien hakemista koskevat määräajat 
Päivärahaetuuksia on haettava seuraavasti: 
1) sairauspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta sekä osasairauspäivärahaa ja luovutuspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa ja tartuntatautipäivärahaa kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022. 
Lakia sovelletaan, jos vakuutetun ansiotyöstä poissaolo tartunnan vuoksi on alkanut 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki vuosilomalain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään väliaikaisesti vuosilomalain (162/2005) 7 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1448/2007 ja 182/2016, uusi 4 a kohta seuraavasti: 
7 § 
Työssäolon veroinen aika 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 a) sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetuin tavoin covid-19-tartunnan vuoksi; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022. 
Lakia sovelletaan poissaoloon, joka on alkanut 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään väliaikaisesti merimiesten vuosilomalain (433/1984) 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 782/1988, 1025/2011 ja 183/2016, uusi 7 a kohta seuraavasti: 
3 § 
Työssäolopäivien veroiset päivät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä päiviä, joina työntekijä työsuhteen kestäessä on ollut estynyt suorittamasta työtä: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7 a) sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetuin tavoin covid-19-tartunnan vuoksi; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022. 
Lakia sovelletaan poissaoloon, joka on alkanut 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 15.2.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri