Eduskunnan vastaus
EV
20
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta
HE 20/2015 vp
HaVM 3/2015 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta (HE 20/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 3/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 33 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 676/2014, uusi 4 momentti seuraavasti: 
33 a §  
Siirtymätasaus vuosina 2015—2019 
Siirtymätasaus toteutetaan kustannusneutraalisti kuntien ja valtion välillä. Kuntien peruspal-velujen valtionosuutta vähennetään siirtymätasausta vastaavasti kunnittain asukasta kohden tasasuuruisesti. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 2015. 
Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa toteuttaviin siirtymätasauksiin.  
Helsingissä 10.11.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 12.11.2015 14:54