Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.21

Eduskunnan vastaus EV 20/2017 vp HE 267/2016 vp  Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

HE 267/2016 vp
MmVM 4/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta (HE 267/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 4/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki  eläinsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 26 b §, sellaisena kuin se on laissa 1389/2015, ja  
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 
5 a § 
Tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän eräät velvollisuudet ja eläinten hoitajan pätevyys 
Tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on huolehdittava, että eläimiä on hoitamassa riittävä määrä päteviä eläinten hoitajia. Tuotantoeläinten hoitajalla on oltava eläinlaji huomioon ottaen tarvittava koulutus tai riittävä muu osaaminen eläinten asianmukaiseksi hoitamiseksi. Eläinten omistajan tai pitäjän on annettava ohjeita ja opastusta eläinten hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista palveluksessaan oleville, eläinten hoitoon ja käsittelyyn osallistuville henkilöille. 
Tuotantoeläimellä tarkoitetaan elintarvikkeiden, villan, nahan tai turkisten tuotantoa varten taikka muussa tuotantotarkoituksessa kasvatettavaa tai pidettävää eläintä. Tuotantoeläimellä ei kuitenkaan tarkoiteta: 
1) luonnonvaraista eläintä; 
2) kilpailuissa, näyttelyissä taikka kulttuuri- tai urheilutapahtumissa tai vastaavissa toiminnoissa käytettävää eläintä; 
3) tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävää eläintä. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuotantoeläinten hoitajilta vaadittavasta koulutuksesta tai muusta osaamisesta. 
26 b § 
Broilereiden pitäjän pätevyys 
Broilereiden pitäjällä, joka on luonnollinen henkilö ja vastuussa vähintään 500 linnun hoidosta, on oltava vähintään Opetushallituksen vahvistamaa lihasiipikarjaan erikoistunutta tutkinnon osaa vastaava osaaminen. Osaamisesta on lisäksi oltava todistus tutkinnon osan suorittamisesta, jonka on antanut koulutuksen järjestäjä, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt luvan järjestää ammatillista peruskoulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta, tai jonka on antanut kyseisestä tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta. Broilerilla tarkoitetaan teurastusta varten kasvatettavaa Gallus gallus -lajiin kuuluvaa lintua. 
Elintarviketurvallisuusvirasto päättää ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa ulkomailla hankitun ammattipätevyyden tuottamasta oikeudesta toimia broilereiden pitäjänä Suomessa noudattaen mainittua lakia. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.3.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri