Eduskunnan vastaus
EV
200
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
HE 149/2018 vp
HaVM 21/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 149/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 21/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
valtion virkamieslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valtion virkamieslakiin (750/1994) siitä lailla 985/2006 kumotun 68 §:n tilalle uusi 68 § seuraavasti: 
68 § 
Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii valtion virkamieseettinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on käsitellä virkamiesetiikkaan liittyviä asioita ja antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä. Neuvottelukunta on toiminnassaan riippumaton. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan valtiovarainministeriön esityksestä neljäksi vuodeksi kerrallaan. 
Neuvottelukunnan kokoonpanosta sekä sen tehtävistä tarkemmin säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä          kuuta 20. 
Tämän lain voimaan tullessa asetettuna oleva valtion virkamieseettinen neuvottelukunta jatkaa toimikautensa loppuun. Siihen sovelletaan tätä lakia.  
Helsingissä 11.1.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 14.1.2019 16:21