Viimeksi julkaistu 10.12.2021 10.27

Eduskunnan vastaus EV 200/2021 vp HE 170/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

HE 170/2021 vp
StVM 34/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta (HE 170/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 34/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi lastensuojelun henkilöstömitoituksen vaikutuksia lastensuojelupalvelujen ja muiden sosiaalihuollon palvelujen saatavuuteen ja toteuttamiseen sekä lapsen edun toteutumiseen ja ryhtyy arvioinnin pohjalta tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi. 

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään lastensuojelulain (417/2007) 13 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 297/2016, uusi 2 momentti seuraavasti: 
13 b § 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 30 lasta asiakkaanaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Tämän lain 13 b §:n 2 momentissa säädettyä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakkaiden enimmäismäärää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2024. Siihen asti lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta asiakkaanaan. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri