Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.31

Eduskunnan vastaus EV 202/2020 vp HE 166/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

HE 166/2020 vp
HaVM 25/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta (HE 166/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 25/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki poliisilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan poliisilain (872/2011) 5 luvun 18 §:n 1 momentti, 26 §:n 2 momentti, 51 §, 58 §:n 2 momentti ja 61 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 58 §:n 2 momentti laissa 1168/2013, seuraavasti: 
5 luku 
Salaiset tiedonhankintakeinot 
18 § 
Teknisestä kuuntelusta päättäminen 
Tuomioistuin päättää rikoksen johdosta vapautensa menettäneen henkilön teknisestä kuuntelusta pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen tai suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen vaatimuksesta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
26 § 
Laitteen, menetelmän tai ohjelmiston asentaminen ja poisottaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tekniseen tarkkailuun käytettävän laitteen, menetelmän tai ohjelmiston saa asentaa vakituiseen asumiseen käytettävään tilaan vain, jos tuomioistuin on antanut siihen luvan pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen tai suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen vaatimuksesta taikka jos asentaminen on välttämätöntä 17 §:n 5 momentissa, 19 §:n 5 momentissa tai 21 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. 
51 § 
Tallenteiden ja asiakirjojen tarkastaminen 
Pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen, suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen tai jommankumman määräämän virkamiehen on ilman aiheetonta viivytystä tarkastettava salaisen tiedonhankintakeinon käytössä kertyneet tallenteet ja asiakirjat. 
58 § 
Salaisen tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tuomioistuin voi pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen tai suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen vaatimuksesta päättää, että 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta tiedonhankinnan kohteelle saadaan lykätä enintään kaksi vuotta kerrallaan, jos se on perusteltua käynnissä olevan tiedonhankinnan turvaamiseksi, valtion turvallisuuden varmistamiseksi taikka hengen tai terveyden suojaamiseksi. Ilmoitus saadaan tuomioistuimen päätöksellä jättää kokonaan tekemättä, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden varmistamiseksi taikka hengen tai terveyden suojaamiseksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
61 § 
Teleyrityksen avustamisvelvollisuus ja pääsy eräisiin tiloihin 
Teleyrityksen on ilman aiheetonta viivytystä tehtävä televerkkoon telekuuntelun ja televalvonnan edellyttämät kytkennät sekä annettava poliisiviranomaisen käyttöön telekuuntelun toimeenpanoa varten tarpeelliset tiedot, välineet ja henkilöstö. Sama koskee myös niitä tilanteita, joissa telekuuntelu tai televalvonta toteutetaan poliisiviranomaisen toimesta teknisellä laitteella. Teleyrityksen on lisäksi annettava pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen tai suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen käyttöön hallussaan olevat teknisen seurannan toimeenpanoa varten tarpeelliset tiedot. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 11.12.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri