Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 206/2016 vp

Viimeksi julkaistu 14.12.2016 9.58

Eduskunnan vastaus EV 206/2016 vp HE 164/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta
HE 164/2016 vp
UaVM 12/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 164/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 12/2016 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  1 § 
  Tällä lailla kumotaan Pohjoismaiden projektivientirahastosta annettu laki (363/2000). 
  2 § 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan tuloverolain (1535/1992) 20 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1404/2014, seuraavasti: 
  20 § 
  Tuloverosta vapaat yhteisöt 
  Tulon perusteella suoritettavasta verosta ovat vapaat: 
  1) Suomen Pankki, Yleisradio Oy, Pohjoismaiden Investointipankki, Pohjoismaiden kehitysrahasto, Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö, Finnvera Oyj, Teollisen yhteistyön rahasto Oy, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, rahoitusvakausrahasto ja luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettu vanha talletussuojarahasto;  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain (771/2016) 3 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti: 
  3 § 
  Työnantaja 
  Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  2) Pohjoismaiden investointipankkia, Pohjoismaiden kehitysrahastoa ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä; 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki valmiuslain 14 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan valmiuslain (1552/2011) 14 §:n 2 momentti seuraavasti: 
  14 § 
  Rahoitusmarkkinoita koskevat määritelmät 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Tätä lukua sovellettaessa katsotaan Pohjoismaiden Investointipankki sekä muu sellainen kansainvälinen rahoitus- tai muu laitos, jonka kotipaikka on Suomessa, ulkomailla asuvaksi. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain (562/1976) nimike ja 1 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 310/2014, seuraavasti: 
  Laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta 
  1 § 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Mitä tässä laissa säädetään Pohjoismaiden Investointipankista ja sen vakinaisessa palveluksessa olevasta henkilöstä, sovelletaan vastaavasti Pohjoismaiden kehitysrahastoon ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöön ja niiden vakinaisessa palveluksessa olevaan henkilöön. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
  Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 8.12.2016 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri