Eduskunnan vastaus
EV
206
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 164/2016 vp
UaVM 12/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 164/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 12/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan Pohjoismaiden projektivientirahastosta annettu laki (363/2000). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Laki 
tuloverolain 20 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 20 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1404/2014, seuraavasti: 
20 § 
Tuloverosta vapaat yhteisöt 
Tulon perusteella suoritettavasta verosta ovat vapaat: 
1) Suomen Pankki, Yleisradio Oy, Pohjoismaiden Investointipankki, Pohjoismaiden kehitysrahasto, Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö, Finnvera Oyj, Teollisen yhteistyön rahasto Oy, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, rahoitusvakausrahasto ja luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettu vanha talletussuojarahasto;  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Laki 
työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain (771/2016) 3 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti: 
3 § 
Työnantaja 
Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa: 
2) Pohjoismaiden investointipankkia, Pohjoismaiden kehitysrahastoa ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä; 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Laki 
valmiuslain 14 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valmiuslain (1552/2011) 14 §:n 2 momentti seuraavasti: 
14 § 
Rahoitusmarkkinoita koskevat määritelmät 
Tätä lukua sovellettaessa katsotaan Pohjoismaiden Investointipankki sekä muu sellainen kansainvälinen rahoitus- tai muu laitos, jonka kotipaikka on Suomessa, ulkomailla asuvaksi. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Laki 
Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain (562/1976) nimike ja 1 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 310/2014, seuraavasti: 
Laki 
Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta 
1 § 
Mitä tässä laissa säädetään Pohjoismaiden Investointipankista ja sen vakinaisessa palveluksessa olevasta henkilöstä, sovelletaan vastaavasti Pohjoismaiden kehitysrahastoon ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöön ja niiden vakinaisessa palveluksessa olevaan henkilöön. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. 
Helsingissä 8.12.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 14.12.2016 9.58