Eduskunnan vastaus
EV
206
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 238/2018 vp
TaVM 25/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 238/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 25/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 3 §:n 1 momentti seuraavasti: 
1 luku  
Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen 
3 § 
Pääoma ja sen pysyvyys 
Julkisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 80 000 euroa.  
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20. 
Laki  
asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:n 1 momentin kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 1 luvun 7 §:n 1 momentti.  
2 §  
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20. 
Laki 
osuuskuntalain 16 luvun 7 §:n 1 momentin kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan osuuskuntalain (421/2013) 16 luvun 7 §:n 1 momentti. 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20. 
Helsingissä 18.1.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 22.1.2019 17.24