Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.56

Eduskunnan vastaus EV 209/2018 vp HE 250/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta

HE 250/2018 vp
HaVM 22/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta (HE 250/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 22/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki turvallisuustutkintalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan turvallisuustutkintalain (525/2011) 8 §:n 3 momentti, 27 §:n 3 momentti ja 36 §, 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 3 kohta, 10 §:n 1 momentti, 13 §:n 3 momentti, 14 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta, 16 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 ja 2 kohta, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentin 3 kohta, 29 §, 30 §:n 1 momentti, 32 §:n 2 momentti sekä 42 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 ja 2 kohta laissa 584/2018, sekä 
lisätään 23 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
2 §  
Tutkittavat onnettomuudet ja vaaratilanteet 
Onnettomuustutkintakeskuksen on tutkittava: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) rautatieliikenteessä tapahtunut vakava onnettomuus, joka on määritelty rautateiden turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 3 artiklassa, sekä vastaava onnettomuus muussa yksityisessä tai julkisessa raideliikenteessä; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
10 § 
Erityiset kelpoisuusvaatimukset 
Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys keskuksen toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Tohtorin tutkinnon suorittaneella johtajalla on professorin arvonimi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 § 
Tutkintaryhmä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Onnettomuustutkintakeskus voi muuttaa tutkintaryhmän kokoonpanoa, jos se on tarpeellista asiantuntevan, riippumattoman ja puolueettoman tutkinnan toimittamiseksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
14 § 
Esteellisyys 
Onnettomuustutkintakeskuksen virkamiehen, tutkintaryhmän jäsenen ja muun tutkintaan osallistuvan esteellisyyteen tutkinnassa sovelletaan, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 momentin 4—7 kohdassa säädetään virkamiehen esteellisyydestä asian käsittelyssä. Lisäksi edellä tarkoitettu henkilö on esteellinen: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) jos hänen tai hänen läheisensä toiminta voi tulla tutkittavaksi onnettomuuden johdosta tehtävässä turvallisuustutkinnassa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
16 § 
Ilmoitusvelvollisuus 
Onnettomuuspaikalla pelastustoimiin osallistuvan viranomaisen tulee viipymättä ilmoittaa Onnettomuustutkintakeskukselle tapahtumasta, joka ilmoittajan arvion mukaan voi tulla tutkittavaksi tämän lain mukaan. Jos ilmoituksesta puuttuu tutkinnantarpeen arvioinnissa tarvittavia tietoja, edellä tarkoitetun viranomaisen on saatettava ilmoitus ajan tasalle heti, kun puuttuvat tiedot ovat saatavilla. 
Ilmoitusvelvollisuus on myös: 
1) Liikenne-ja viestintävirastolla; 
2) Väylävirastolla; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
19 § 
Tutkintaedellytysten turvaaminen 
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaa tekevällä virkamiehellä ja tutkintaryhmän jäsenellä (tutkintaa tekevällä) on oikeus välittömästi päästä onnettomuuspaikalle sekä tutkia siellä onnettomuuteen liittyviä esineitä, laitteita ja rakenteita. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
20 § 
Tiedonsaantioikeus 
Tutkintaa tekevällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta tutkinnan toimittamiseksi: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) tarpeelliset tiedot onnettomuuteen liittyvän kulkuneuvon, laitteen ja opastin- ja liikenteenohjausjärjestelmän toimintaa, onnettomuuden olosuhteita sekä puhe- ja viestiliikennettä rekisteröivistä laitteista ja muista vastaavista tallentimista; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
23 § 
Kuuleminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tutkintaa tekevällä on oikeus alustavasti puhutella 1 momentissa tarkoitettua henkilöä. 
29 § 
Tutkinnan päättyminen 
Tutkinta päättyy, kun tutkintaselostus julkaistaan. Tutkinnan päättyminen ei estä uutta tutkintaa asiassa, jos se on tarpeen tutkinnan päättymisen jälkeen tietoon tulleen uuden ja merkittävän seikan vuoksi. 
30 § 
Turvallisuussuositusten seuranta 
Onnettomuustutkintakeskus seuraa tutkintaselostuksessa annettujen turvallisuussuositusten toteutumista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
32 § 
Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtioneuvosto voi asettaa tapahtuman tutkintaa varten Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen tutkintaryhmän. Tutkintaryhmä suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti. 
42 § 
Yhteistyö ja virka-apu 
Tutkintatoimia tehdään yhteistoiminnassa samassa asiassa esitutkintaa tai kuolemansyyn tutkintaa tekevän viranomaisen kanssa siinä laajuudessa kuin Onnettomuustutkintakeskus katsoo yhteistoiminnan olevan tarkoituksenmukaista turvallisuustutkinnan kannalta.  
Onnettomuustutkintakeskuksella on oikeus saada pyynnöstä poliisilta, Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta virka-apua turvallisuustutkinnassa ja sen turvaamisessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.1.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri