Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.34

Eduskunnan vastaus EV 21/2018 vp HE 10/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

HE 10/2018 vp
MmVM 4/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 10/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 4/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 8 §:n 3 ja 5 momentti sekä 10 §:n 2 momentti ja 
lisätään 10 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 
8 § 
Kalastuslupien myynnin järjestäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Palveluntuottajan on oltava luotettava ja asiantunteva. Palveluntuottajalla on oltava tehtävän hoitamisen edellyttämät tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet. Luvan myynnin järjestämisestä vastaavan tahon on tehtävä kirjallinen sopimus palveluntuottajan kanssa tehtävän sisällöstä, lupamaksujen tilittämisestä ja muista tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisista seikoista sekä tehtävän suorittamisesta perittävästä kohtuullisesta maksusta, jonka maksaa luvan ostaja. Kohtuulliseksi maksuksi katsotaan enintään viisi prosenttia kalastusluvan hinnasta ja alle 60 euron hintaisten lupien osalta kuitenkin vähintään kolme euroa lupavuorokautta kohti.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Luvan myynnistä vastaava taho sekä palveluntuottaja ovat velvollisia järjestämään kalastajalle pääsyn sähköiseen saalisrekisteriin saalisilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Edellä mainittujen tahojen on toimitettava luvan ostajien nimi- ja yhteystiedot saalisrekisterin toimivaltaiselle rekisterinpitäjälle vuosittain kalastuskautta seuraavan syyskuun loppuun mennessä. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee myös muuta kalastusluvan luovuttavaa tahoa sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla Tenojoen vesistön lohennousualueella.  
10 § 
Kalastuslupien hinnoittelu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kalastussäännön 4 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen kalastuslupien hinta perustuu käypään hintaan, jonka määrittelemisessä otetaan huomioon vastaavantyyppisten kalastuslupien markkinatilanne. Hinta voidaan määrittää erilaiseksi lupavyöhykkeen, lupatyypin ja ajankohdan perusteella. Luvan hinta on: 
1) venekalastusluvasta enintään 150 euroa/kalastusvuorokausi;  
2) rantakalastusluvasta enintään 150 euroa/kalastusvuorokausi;  
3) Inarijoessa Matinkönkään yläpuolella ja Kietsimäjoessa veneestä ja rannalta kalastettaessa enintään 150 euroa/kalastusvuorokausi. 
Alle 18-vuotiaalle voidaan myöntää 2 momentissa tarkoitettu lupa käypää hintaa alemmalla hinnalla tai maksutta. 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 2 momentissa tarkoitettujen kalastuslupien hinnoista. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 3 momentissa tarkoitettujen lupien myöntämisedellytyksistä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.4.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri