Eduskunnan vastaus
EV
210
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta
HE 247/2016 vp
HaVM 23/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta (HE 247/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 23/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) 2 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 
2 § 
Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään rahoituksen määrän korottamisesta, kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vuosina 2017—2019 ei oteta huomioon. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Laki 
ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) 119 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 
119 § 
Kirkollishallituksen, hiippakuntahallinnon ja ortodoksisen seminaarin ylläpidon siirtyminen kirkolle 
Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään määrärahan mitoituksesta, kustannustason arvioitua muutosta vuosina 2017—2019 ei oteta huomioon määrärahan mitoituksessa. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 9.12.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 14.12.2016 10.00