Viimeksi julkaistu 10.5.2021 21.04

Eduskunnan vastaus EV 210/2020 vp HE 236/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 236/2020 vp
SiVM 17/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 236/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 17/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään koulumatkatukilakiin (48/1997) väliaikaisesti uusi 3 b § seuraavasti: 
3 b § 
Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksistä poikkeaminen covid-19-epidemiaan liittyvien opetusjärjestelyjen vuoksi 
Poiketen siitä, mitä 3 §:n 3 momentissa säädetään, koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että koulumatkatukeen oikeutetulla opiskelijalla on vähintään kahdeksan koulumatkatukeen oikeuttavaa edestakaista matkaa kalenterikuukaudessa, jos opiskelijan päivittäisten koulumatkojen määrä on vähentynyt covid-19-epidemiaan liittyvien opetusjärjestelyjen muutoksien vuoksi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.12.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri