Eduskunnan vastaus
EV
211
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta
HE 218/2016 vp
StVM 35/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta (HE 218/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 35/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 17 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 294/2016, sekä 
muutetaan 10 § seuraavasti: 
10 § 
Asiantuntemus 
Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Laki 
sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 42 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 292/2016, seuraavasti: 
42 § 
Omatyöntekijä 
Omatyöntekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö. Omatyöntekijänä saa toimia mainitussa pykälässä tarkoitetun ammattihenkilön sijaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö, jos se on asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai muun erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 9.12.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 12.12.2016 14.10