Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 212/2016 vp

Viimeksi julkaistu 14.12.2016 10.04

Eduskunnan vastaus EV 212/2016 vp HE 213/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Eduskunta
HE 213/2016 vp
StVM 36/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 213/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 36/2016 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 59 §, 63 §:n 1 momentti ja 64 §:n 1 momentti sekä  
  lisätään lakiin uusi 59 a § seuraavasti: 
  59 § 
  Valtion korvaus koulutuksesta yliopistolliselle sairaalalle 
  Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jossa on yliopistollinen sairaala, korvataan valtion varoista kustannuksia, jotka aiheutuvat lääkärien ja hammaslääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksesta. Peruskoulutuksen korvaus lasketaan lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärän ja suoritettujen tutkintojen lukumäärän keskiarvon perusteella. Erikoistumiskoulutuksen korvaus perustuu suoritettujen koulutusten lukumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen. 
  Suoritettujen koulutusten lukumäärään perustuvaa koulutuskorvausta ei kuitenkaan suoriteta terveydenhuollon erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta eikä liikuntalääketieteen, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkärin koulutuksesta. Jos tällaista koulutusta annetaan yliopistollisessa sairaalassa, sitä ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan valtion varoista korvausta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin toteutuneiden koulutuskuukausien määrän perusteella. 
  Kukin lääkäri- tai hammaslääkärikoulutusta antava yliopisto ilmoittaa kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle suoritettujen lääkäri- ja hammaslääkäritutkintojen sekä suoritettujen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusten määrän. 
  59 a § 
  Koulutuskorvaus yliopistolle 
  Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle korvataan valtion varoista koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen korvaus perustuu koulutuksen suorittaneiden lääkärien ja hammaslääkärien lukumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen. 
  63 § 
  Koulutuskorvauksen ja tutkimusrahoituksen maksaminen 
  Aluehallintovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto maksavat valtion koulutuskorvauksen. Tutkintojen ja opinnot aloittaneiden opiskelijoiden määrään perustuva koulutuskorvaus maksetaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jossa on yliopistollinen sairaala, sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle ilman eri hakemusta. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  64 § 
  Tietojenantovelvollisuus 
  Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, jossa on yliopistollinen sairaala, sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävän yliopiston on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, miten se on käyttänyt saamansa koulutuskorvauksen. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 9.12.2016 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri