Viimeksi julkaistu 10.5.2021 21.04

Eduskunnan vastaus EV 212/2020 vp HE 234/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

HE 234/2020 vp
TaVM 37/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 37/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi huolellisesti kattavaan analyysiin ja kansainväliseen vertailuun pohjautuen, onko kuluttajaluottosääntelyä muutettava pysyvästi. Tässä arvioinnissa on erityisesti tarkasteltava tehokasta seuraamussääntelyä ja vanhojen, korkeakorkoisten luottojen saamista maltillisemman korkotason turvaavan sääntelyn piiriin. 

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 746/2010, 207/2013, 851/2016 ja 596/2019, väliaikaisesti uusi 5 ja 6 momentti, 8 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 746/2010 ja 851/2016, väliaikaisesti uusi 4 momentti sekä lukuun väliaikaisesti uusi 8 a, 13 b, 17 c ja 24 a § seuraavasti: 
7 luku 
Kuluttajaluotot 
3 § 
Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä muissa tapauksissa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän luvun 8 §:n 4 momenttia sekä 8 a, 17 c ja 24 a §:ää ei sovelleta hyödykesidonnaiseen luottoon.  
Tämän luvun 13 b §:n 2 momenttia sovelletaan vain hyödykesidonnaiseen luottoon. 
8 § 
Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos 1 momentin mukaan ilmoitettava luoton korko on 17 c §:n 1 momentin mukaista enimmäiskorkoa suurempi, mainonnassa on ilmoitettava tämän pykälän 1 momentin mukaan ilmoitettava luoton korko vähintään yhtä näkyvästi kuin 17 c §:n 1 momentin mukainen korko. 
8 a § 
Mainonnassa annettava varoitus koron nousemisesta 
Jos kuluttajaluoton tai luotonvälityspalvelun mainonnassa viitataan 17 c §:n 1 momentissa tarkoitettuun korkokattoon ja mainostettavan luoton korko voi luottosopimuksen ehtojen mukaan nousta korkokaton voimassaolon päätyttyä, mainonnassa on samassa yhteydessä varoitettava kuluttajia mahdollisesta koron nousemisesta korkokaton voimassaolon päättymisen jälkeen. 
13 b § 
Suoramarkkinoinnin kielto 
Kuluttajaluoton ja luotonvälityspalvelun suoramarkkinointi on kielletty. 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan estä kertomasta kuluttajalle tavaraa tai muuta kulutushyödykettä markkinoitaessa tai hyödykkeen oston yhteydessä mahdollisuudesta rahoittaa kyseinen hyödyke luotolla. 
17 c § 
Perittävän koron enimmäismäärä 
Kuluttajan nostamalle luotolle ei saa periä 10:tä prosenttia suurempaa korkoa, vaikka luoton korko olisi sovittu tätä suuremmaksi. 
Mitä 24 §:n 2 momentissa säädetään luotonantajan velvollisuudesta ilmoittaa koron muutoksesta ennen sen voimaantuloa, ei koske 1 momentista johtuvaa koron alenemista. 
24 a § 
Maksujen muutosten rajoittaminen 
Poiketen siitä, mitä 24 §:n 4 momentissa säädetään, luottosopimuksen johdosta perittäviä maksuja ei saa korottaa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta 2021. 
Tämän lain 7 luvun 8 §:n 4 momenttia sekä 8 a, 17 c ja 24 a §:ää ei sovelleta ennen lain voimaantuloa tehtyyn kertaluottoa koskevaan sopimukseen. Tämän lain 7 luvun 17 c §:ää sovelletaan ennen lain voimaantuloa tehtyyn jatkuvaa luottoa koskevaan sopimukseen vain siltä osin kuin luottoa käytetään tämän lain voimassaoloaikana.  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.12.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri