Eduskunnan vastaus
EV
224
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
HE 230/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 230/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 38/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (677/2005) 2 §:n 1 ja 2 momentti sekä 3 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 1333/2011, seuraavasti: 
2 § 
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajat ja jäsenet 
Muutoksenhakulautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja ja vähintään kolme sivutoimista varapuheenjohtajaa. Päätoiminen puheenjohtaja johtaa muutoksenhakulautakuntaa ja vastaa sen toiminnasta, valvoo laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa sekä vastaa muutoksenhakulautakunnan hallinnollisista asioista työjärjestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla tulee olla muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja heidän tulee olla perehtyneitä muutoksenhakulautakunnassa käsiteltäviin etuusjärjestelmiin. 
Muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi vähintään 18 muuta sivutoimista jäsentä. Sivutoimisina jäseninä on oltava vähintään: 
1) neljä lääkärijäsentä; 
2) neljä jäsentä, jotka ovat työeläkeasioihin perehtyneitä ja joilla on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, tai jotka ovat muuten työeläkevakuutukseen erityisesti perehtyneitä; 
3) kahdeksan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä; 
4) yksi yrittäjätoimintaan perehtynyt jäsen; 
5) yksi maatalousyrittäjätoimintaan perehtynyt jäsen. 
3 § 
Puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen 
Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevista jäsenistä puolet on määrättävä työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta siten, että vähintään kolme on perehtynyt yksityisten alojen eläkejärjestelmään ja vähintään yksi julkisten alojen eläkejärjestelmään. Lisäksi puolet työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevista jäsenistä on määrättävä työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta siten, että vähintään kolme on perehtynyt yksityisten alojen eläkejärjestelmään ja vähintään yksi julkisten alojen eläkejärjestelmään. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Asetettaessa lautakuntaa toimikaudelle, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2017, noudatetaan tämän lain säännöksiä. 
Helsingissä 12.12.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 15.12.2016 11:50