Viimeksi julkaistu 14.12.2021 16.57

Eduskunnan vastaus EV 224/2021 vp HE 222/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 222/2021 vp
TaVM 39/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 222/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 39/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain (939/2021) voimaantulosäännöksen 1 momentti, seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2022. Sen 1 luvun 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2022 . 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 13.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri