Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.26

Eduskunnan vastaus EV 230/2016 vp HE 137/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

HE 137/2016 vp
VaVM 31/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta (HE 137/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 31/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010) nimike sekä 1 §:n 1, 4 ja 6 momentti, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 4 § sekä liite, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti osaksi laissa 1084/2013 ja liite laeissa 1318/2011 ja 1084/2013, seuraavasti: 
Laki                                                     virvoitusjuomaverosta 
1 §  
Soveltamisala 
Virvoitusjuomista on suoritettava valtiolle valmisteveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lakia ei sovelleta, jos virvoitusjuomia valmistaa tai tuottaa oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien tuotteiden määrä on enintään 50 000 litraa valmista, juotavaa virvoitusjuomaa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 4 momentissa tarkoitettuun tuotantoon sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) N:o 1407/2013. 
2 §  
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) virvoitusjuomilla liitteen verotaulukossa tarkoitettuja tuotteita;  
2) sokerittomalla liitteen verotaulukossa mainittua tuotetta, joka sisältää mono- ja disakkarideja, ei kuitenkaan polyoleja, enintään 0,5 grammaa 100 grammassa tai 100 millilitrassa;  
3) maustamattomilla kasvipohjaisilla juomilla sellaisia tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1754 mukaiseen nimikkeeseen 2202 90 11 kuuluvia proteiinipitoisuudeltaan vähintään 2,8 painoprosenttisia soijapohjaisia juomia tai nimikkeeseen 2202 90 15 kuuluvia proteiinipitoisuudeltaan alle 2,8 painoprosenttisia soijajuomia ja 8 ryhmän pähkinöihin, 10 ryhmän viljoihin tai 12 ryhmän siemeniin pohjautuvia juomia, jotka ovat maustamattomia ja jotka sisältävät enintään 4,8 grammaa sokeria 100 millilitrassa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3 §  
Veron määrä 
Valmisteveroa on suoritettava liitteen verotaulukon mukaisesti. Vero määrätään tuotteen nettopainosta, jolla tarkoitetaan tuotteen painoa ilman pakkausta ja ei-syötäviä ainesosia. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 §  
Verottomuus 
Verottomia ovat: 
1) virvoitusjuomat, jotka käytetään virvoitusjuomien valmistukseen; 
2) virvoitusjuomat, jotka käytetään raaka-aineena muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa; 
3) virvoitusjuomat, jotka käytetään lääkelaissa (395/1987) tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen; 
4) virvoitusjuomat, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa (1471/1994) tarkoitettujen alkoholijuomien valmistukseen; 
5) virvoitusjuomat, jotka käytetään 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen; 
6) virvoitusjuomat, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan unionin alueella kuin Suomessa kulutettaviksi. 
Edellä 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin virvoitusjuomia voidaan myydä verotta verottomasta varastosta. Jos valtuutettu varastonpitäjä ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa esittää verottomasta toimituksesta luotettavaa selvitystä, tuotteista on suoritettava valmistevero sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä     kuuta 20 . 
Makeisia ja jäätelöä koskevien valmisteverotuslaissa (182/2010) tarkoitettujen lupien voimassaolo päättyy tämän lain tullessa voimaan. 
 Lakiehdotus päättyy 

 

 

 

Liite 

VEROTAULUKKO 

 

Tullitariffin nimike 
Tuote 
Tuoteryhmä 
Veron määrä 
2009 
Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu "grape must") ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)  
22,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
1A 
11,0 snt/l 
2106:sta 
Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: 
 
 
 
– alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi juomien valmistukseen: 
 
 
 
– – kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset  
1,4 €/kg 
 
      - sokeriton 
2A 
95 snt/kg 
 
– – muut  
22,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
3A 
11,0 snt/l 
2201 
Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi: 
− ei kuitenkaan jää eikä lumi 
4A 
11,0 snt/l 
2202 
Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 
− ei kuitenkaan maustamattomat kasvipohjaiset juomat 
22,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
5A 
11,0 snt/l 
2204:stä 
Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 
 
 
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  
22,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
6A 
11,0 snt/l 
2205:stä 
Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 
 
 
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  
22,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
7A 
11,0 snt/l 
2206:sta 
Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 
 
 
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien sekoitukset  
22,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
8A 
11,0 snt/l 
2208:sta 
Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 
 
 
– juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia: 
 
 
 
– – hiilihapotetut  
22,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
9A 
11,0 snt/l 
 
– – muut  
10 
22,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
10 A 
11,0 snt/l 
3302:sta 
Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen: 
 
 
 
– jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa: 
 
 
 
– – jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  
11 
22,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
11A 
11,0 snt/l 
3824:stä 
Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat: 
 
 
 
– juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset  
12 
22,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
12A 
11,0 snt/l 

Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 3 §:n 1 momentti ja liite, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti laissa 652/2011, seuraavasti: 
3 §  
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) juomapakkauksella lain liitteenä olevassa verotaulukossa mainittuja juomia sisältävää vähittäismyyntipakkausta,  jos  pakkauksen  tilavuus  on enintään viisi litraa; vähittäismyyntipakkauksena pidetään myös vastaavanlaista pakkausta ravitsemistoiminnan yhteydessä; 
2) toimivalla palautusjärjestelmällä sellaista panttiin perustuvaa järjestelmää, jossa juomien pakkaaja tai maahantuoja yksin tai jätelaissa (646/2011) tai Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla on huolehtinut juomapakkausten uudelleentäytöstä tai kierrätyksestä siten, että pakkaus täytetään uudelleen tai pakkaus hyödynnetään raaka-aineena; 
3) valmistamisella myös juomien pakkaamista; 
4) maustamattomilla kasvipohjaisilla juomilla sellaisia tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1754 mukaiseen nimikkeeseen 2202 90 11 kuuluvia proteiinipitoisuudeltaan vähintään 2,8 painoprosenttisia soijapohjaisia juomia tai nimikkeeseen 2202 90 15 kuuluvia proteiinipitoisuudeltaan alle 2,8 painoprosenttisia soijajuomia ja 8 ryhmän pähkinöihin, 10 ryhmän viljoihin tai 12 ryhmän siemeniin pohjautuvia juomia, jotka ovat maustamattomia ja jotka sisältävät enintään 4,8 grammaa sokeria 100 millilitrassa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

 

 

Liite 

VEROTAULUKKO 

 

Tullitariffin nimike  
Tuoteryhmä 
Tuote  
2201 
Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi:  
− ei kuitenkaan jää eikä lumi 
2202 
Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut:  
− ei kuitenkaan maustamattomat kasvipohjaiset juomat 
2203 
Mallasjuomat  
2204 
Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva  
2205 
Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla  
2206 
Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat  
2208 
Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat 
Helsingissä 13.12.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri