Viimeksi julkaistu 28.12.2021 17.33

Eduskunnan vastaus EV 232/2021 vp HE 233/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 233/2021 vp
VaVM 34/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 34/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään arvonlisäverolakiin (1501/1993) väliaikaisesti uusi 38 e § ja sen edelle väliaikaisesti uusi väliotsikko, 94 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1218/1994, 1486/1994, 763/1999, 940/1999, 1359/2009, 1392/2010, 1202/2011, 305/2016 ja 1113/2021, siitä lailla 1218/1994 kumotun 3 kohdan tilalle väliaikaisesti uusi 3 kohta, 131 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 505/2014, 507/2014 ja 1113/2021, väliaikaisesti uusi 1 a kohta ja 209 b §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 399/2012 ja 1113/2021, väliaikaisesti uusi 2 a kohta seuraavasti: 
Covid-19-pandemian itse suoritettavan testauksen lääkinnälliset laitteet  
38 e § 
Veroa ei suoriteta covid-19-sairauden itse suoritettavaan testaukseen tarkoitettujen in vitro ‑diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden myynnistä. 
Edellä 1 momentissa lääkinnällisellä laitteella tarkoitetaan sellaisia lääkinnällisiä laitteita, jotka ovat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/79/EY tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/746 ja muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisia.  
94 § 
Verotonta on seuraavien tavaroiden maahantuonti: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) 38 e §:ssä tarkoitetut lääkinnälliset laitteet; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
131 § 
Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan sisältyvä vero, jos hankinta liittyy: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
1 a) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 38 e §:n perusteella; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
209 b § 
Myyjän on annettava ostajalle lasku, jos ostajana on elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2 a) myynnistä, joka on veroton 38 e §:n nojalla; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
Lakia sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu, tavara on otettu omaan käyttöön, tavaran yhteisöhankinta on tehty tai tavaran maahantuonnista on syntynyt veron suorittamisvelvollisuus 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri