Eduskunnan vastaus
EV
234
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
HE 318/2018 vp
LiVM 38/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (HE 318/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 38/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 304 §:n 1 momentin 12 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1003/2018, sekä 
lisätään 304 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1003/2018, uusi 13 kohta seuraavasti: 
304 § 
Liikenne- ja viestintäviraston erityiset tehtävät 
Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on: 
12) toimia julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1104/2011/EU mukaisena julkisesti säännellyn satelliittipalvelun vastuuviranomaisena; 
13) toimia muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1807 mukaisena keskitettynä yhteys- ja tietopisteenä. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20. 
Helsingissä 8.2.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 12.2.2019 11:03