Eduskunnan vastaus
EV
240
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 113/2018 vp
HaVM 28/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 113/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 28/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
kirkkolain muuttamisesta 
Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 14 §:n 1 momentti, 24 luvun 3 §:n 4 momentti ja 25 luvun 8 a §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 16 luvun 14 §:n 1 momentti laissa 787/2010, 24 luvun 3 §:n 4 momentti laissa 1498/2015 ja 25 luvun 8 a §:n 4 momentti laissa 209/2018, sekä 
lisätään 25 lukuun uusi 5 b § seuraavasti: 
16 luku 
Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto 
14 § 
Suhde muuhun lainsäädäntöön 
Tässä laissa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), jäljempänä tietosuoja-asetus, tietosuojalakia (1050/2018), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia (661/2009). 
24 luku 
Alistaminen ja muutoksenhaku 
3 § 
Oikaisuvaatimus 
Kirkonkirjoihin sisältyvien väestötietojen oikaisuun sovelletaan, mitä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa säädetään. 
25 luku 
Täydentäviä säännöksiä 
5 b § 
Digitaaliset palvelut 
Digitaalisiin  palveluihin  sovelletaan  digitaalisten  palvelujen  tarjoamisesta  annettua  lakia (   /   ). Lakia ei kuitenkaan sovelleta seurakuntien varhaiskasvatuksessa ja rippikouluopetuksessa, kun verkkosivusto tai mobiilisovellus toteutetaan varhaiskasvatuksen tai rippikouluopetuksen yhteydessä ja sen käyttö tapahtuu rajatussa ryhmässä määräaikaisesti. 
8 a § 
Äänioikeutettujen luettelon julkisuus 
Äänioikeutettujen luettelon julkisuudesta ja käsittelystä on muutoin voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20. 
Helsingissä 12.2.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 8.3.2019 17:33