Viimeksi julkaistu 8.3.2019 17.33

Eduskunnan vastaus EV 240/2018 vp HE 113/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Eduskunta
HE 113/2018 vp
HaVM 28/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 113/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 28/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki kirkkolain muuttamisesta 

  Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 14 §:n 1 momentti, 24 luvun 3 §:n 4 momentti ja 25 luvun 8 a §:n 4 momentti, 
  sellaisina kuin ne ovat, 16 luvun 14 §:n 1 momentti laissa 787/2010, 24 luvun 3 §:n 4 momentti laissa 1498/2015 ja 25 luvun 8 a §:n 4 momentti laissa 209/2018, sekä 
  lisätään 25 lukuun uusi 5 b § seuraavasti: 
  16 luku 
  Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto 
  14 § 
  Suhde muuhun lainsäädäntöön 
  Tässä laissa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), jäljempänä tietosuoja-asetus, tietosuojalakia (1050/2018), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia (661/2009). 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  24 luku 
  Alistaminen ja muutoksenhaku 
  3 § 
  Oikaisuvaatimus 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Kirkonkirjoihin sisältyvien väestötietojen oikaisuun sovelletaan, mitä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa säädetään. 
  25 luku 
  Täydentäviä säännöksiä 
  5 b § 
  Digitaaliset palvelut 
  Digitaalisiin  palveluihin  sovelletaan  digitaalisten  palvelujen  tarjoamisesta  annettua  lakia (   /   ). Lakia ei kuitenkaan sovelleta seurakuntien varhaiskasvatuksessa ja rippikouluopetuksessa, kun verkkosivusto tai mobiilisovellus toteutetaan varhaiskasvatuksen tai rippikouluopetuksen yhteydessä ja sen käyttö tapahtuu rajatussa ryhmässä määräaikaisesti. 
  8 a § 
  Äänioikeutettujen luettelon julkisuus 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Äänioikeutettujen luettelon julkisuudesta ja käsittelystä on muutoin voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetään. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 12.2.2019 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri