Viimeksi julkaistu 26.1.2023 11.15

Eduskunnan vastaus EV 248/2022 vp HE 195/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla (HE 195/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 34/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011) 59 ja 60 §, 
muutetaan 16 §:n 1 momentti sekä 56 ja 57 § sekä 
lisätään lakiin uusi 61 a § seuraavasti: 
16 § 
Maahantuojan velvollisuus säilyttää ja toimittaa asiakirjoja ja tehdä yhteistyötä 
Maahantuojan on pidettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan perustellusta pyynnöstä antaa viranomaisen saataville kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun lelu on saatettu markkinoille. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
56 § 
Valvontaviranomaiset 
Markkinavalvontaviranomaisesta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016), jäljempänä markkinavalvontalaki, 4 §:n 1 momentissa. Ulkorajavalvontaviranomaisesta säädetään markkinavalvontalain 4 §:n 2 momentissa. 
Sen lisäksi, mitä markkinavalvontalain 4 §:n 1 momentissa säädetään, Tulli toimii markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus, 25—28 artiklassa tarkoitettuna markkinavalvontaviranomaisena lelujen osalta. Lisäksi Tulli valvoo markkinavalvontaviranomaisena tämän lain noudattamista toimitettaessa leluja Suomeen Euroopan unionin jäsenmaista Suomessa tapahtuvan tavaraerän purkamisen ja siihen liittyvän varastoinnin yhteydessä. Tullin toimiessa markkinavalvontaviranomaisena sovelletaan tullilain (304/2016) lisäksi markkinavalvontalain 6 ja 7 §:ää, 3 lukua sekä 27—29 §:ää. 
57 § 
Markkinavalvonta 
Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonta-asetuksessa. 
Markkinavalvonnasta, markkinavalvonta-asetuksen 25—28 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta ja muutoksenhausta säädetään markkinavalvontalaissa. 
Markkinavalvontalaissa tarkoitettuna talouden toimijana pidetään tämän lain 4 §:n 7 kohdassa tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa. 
7 luku 
Erinäiset säännökset 
61 a § 
Rangaistussäännökset 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 
1) 5 §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta suunnitella ja valmistaa lelu vaatimusten mukaisesti, 
2) 8 §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan tai 15 §:ssä säädettyä maahantuojan velvollisuutta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ja tiedottaa valvontaviranomaiselle, 
3) 10 §:n 1 momentissa maahantuojalle säädettyä kieltoa saattaa markkinoille muita kuin vaatimustenmukaisia leluja, 
4) 10 §:n 3 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta valmistajalle, 
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon. 
Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 
1) 17 §:n 1 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta varmistaa, että lelu on vaatimusten mukainen, 
2) 17 §:n 4 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta valmistajalle tai maahantuojalle, 
3) 19 §:n 1 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, tiedottaa valvontaviranomaiselle ja toimittaa valvontaviranomaiselle tarpeelliset tiedot, 
4) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähentämistä koskevaa velvollisuutta. 
Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan rikkoo 
1) 5 §:n 2 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta teknisten asiakirjojen laatimisesta, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta tai CE-merkinnän kiinnittämisestä,  
2) 5 §:n 3 momentissa säädettyä valmistajan tai 16 §:n 1 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta säilyttää tai pitää saatavilla tekniset asiakirjat ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan, 
3) 7 §:ssä säädettyä valmistajan velvollisuutta liittää leluun tunnistus- ja yhteystiedot, 
4) 10 §:n 2 momentissa, 11 ja 12 §:ssä säädettyä maahantuojan velvollisuutta ilmoittaa yhteystietonsa ja varmistaa, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa ja leluun on liitetty vaaditut merkinnät ja asiakirjat, 
5) 17 §:n 2 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta varmistaa, että valmistaja ja maahantuoja ovat täyttäneet velvollisuutensa ja leluun on liitetty vaaditut merkinnät ja asiakirjat, 
6) 8 §:n 2 momentissa säädettyä valmistajan, 16 §:n 2 momentissa säädettyä maahantuojan tai 19 §:n 2 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta toimittaa viranomaiselle tiedot ja asiakirjat, 
7) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai teknisiä asiakirjoja koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta, 
8) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta, 
9) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan ilmoittamisvelvollisuutta. 
Lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos teon johdosta annetusta muusta viranomaisen päätöksestä aiheutuneita taloudellisia seurauksia on pidettävä tekijälle teon vakavuuteen nähden riittävinä. 
CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa (187/2010).  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään noudattaen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kuluttajaturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 48 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1510/2015, sekä 
lisätään lakiin siitä lailla 1510/2015 kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti: 
26 § 
Kuluttajien käyttöön tarkoitettujen koneiden markkinavalvonta 
Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY soveltamisalaan kuuluvan kulutustavaran markkinavalvontaan sovelletaan tämän lain lisäksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016), jäljempänä markkinavalvontalaki, 8 §:n 2 momentissa sekä 10 a, 22 a ja 28 §:ssä säädettyjä toimivaltuuksia. Jos mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluva kulutustavara on tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastainen muulla kuin 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla, markkinavalvontaan sovelletaan lisäksi markkinavalvontalain 17—22, 23—25 ja 28 §:ssä säädettyjä toimivaltuuksia. Sovellettaessa markkinavalvontalain toimivaltuuksia sovelletaan myös markkinavalvontalain 29 §:ää muutoksenhausta. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa markkinavalvontalaissa tarkoitettuna markkinavalvontaviranomaisena pidetään tämän lain mukaista valvontaviranomaista ja markkinavalvontalaissa tarkoitettuna talouden toimijana pidetään tämän lain mukaista toiminnanharjoittajaa. 
Tätä lakia sekä 1 momentissa tarkoitettuja markkinavalvontalain toimivaltuuksia sovelletaan markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020 4 artiklassa säädettyjen velvoitteiden valvontaan, kun kyse on 1 momentissa mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta kulutustavarasta. 
48 § 
Muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muutoksenhausta muuhun päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään noudattaen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki mittauslaitelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan mittauslaitelain (707/2011) 4 §:n 4 ja 5 momentti, 6 j §:n 6 momentti, 49 §:n 2 momentti sekä 50 ja 51 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 4 ja 5 momentti, 6 j §:n 6 momentti, 50 ja 51 § laissa 1138/2016, sekä 
lisätään lakiin uusi 25 a §, 26 §:ään uusi 5 momentti, lakiin uusi 33 a §, 34 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1138/2016, siitä lailla 1138/2016 kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti ja 49 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 
4 § 
Suhde muuhun lainsäädäntöön 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnille sekä tuotteiden CE-merkinnälle asetettavista vähimmäisvaatimuksista säädetään akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008, jäljempänä NLF-asetus. Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus
Markkinavalvonnasta, markkinavalvonta-asetuksen 25—28 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta, valvontaviranomaisista ja muutoksenhausta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 j § 
Maahantuojan velvollisuudet mittauslaitteen markkinoille saattamisen yhteydessä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Maahantuojan on pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös valvontaviranomaisen saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan pyynnöstä antaa valvontaviranomaisen saataville kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun mittauslaite on saatettu markkinoille. 
25 a § 
Pakkaajan tai maahantuojan vastuu 
Tuotteen pakkaajan tai maahantuojan on huolehdittava siitä, että pakkaus on 25 §:ssä säädettyjen vaatimusten mukainen. 
26 § 
Mitta-astiapullon vaatimukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Mitta-astiapullon valmistajan on huolehdittava siitä, että mitta-astiapullo on tässä pykälässä säädettyjen vaatimusten mukainen. 
33 a § 
Markkinavalvonta 
Tämän lain valvontaa koskevia 34, 35 ja 37—44 §:ää ei sovelleta mittauslaitteiden markkinavalvontaan. 
34 § 
Valvontaviranomaiset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Markkinavalvontaviranomaisesta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 4 §:n 1 momentissa. 
49 § 
Mittasäännösten rikkominen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, mittasäännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 
1) 6 d §:n 1 momentissa ja 6 b §:ssä säädettyä valmistajan velvollisuutta varmistaa, että mittauslaite on tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettujen vaatimusten mukainen, 
2) 6 j §:n 1 momentissa maahantuojalle säädettyä kieltoa saattaa markkinoille muita kuin vaatimukset täyttäviä mittauslaitteita, 
3) 6 m §:n 1 ja 2 momentissa säädettyä valmistajan, maahantuojan tai jakelijan velvollisuutta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ja ilmoittaa valvontaviranomaiselle, 
4) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähentämistä koskevaa velvollisuutta. 
Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, mittasäännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan rikkoo 
1) 6 d §:n 2—5 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta suorittaa mittauslaitteelle soveltuvat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt käyttäen ilmoitettua laitosta, laatia tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä säilyttää niitä kymmenen vuoden ajan, 
2) 6 g §:ssä säädettyä valmistajan velvollisuutta ilmoittaa yhteystietonsa ja varmistaa, että mittauslaitteessa on vaaditut merkinnät, ohjeet ja muut tiedot, 
3) 6 j §:n 2 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta varmistaa, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa ja mittauslaitteeseen on liitetty vaaditut merkinnät ja asiakirjat, 
4) 6 j §:n 6 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta pitää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös ja tekniset asiakirjat saatavilla kymmenen vuoden ajan, 
5) 6 k §:n 1 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta tarkistaa, että mittauslaitteessa on vaaditut merkinnät ja tiedot ja mittauslaitteen mukana on vaaditut asiakirjat, 
6) 6 n §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan, maahantuojan tai jakelijan velvollisuutta toimittaa valvontaviranomaiselle vaaditut tiedot, 
7) 25 a §:ssä säädettyä tuotteen pakkaajan tai maahantuojan velvollisuutta huolehtia pakkauksen vaatimustenmukaisuudesta, 
8) 26 §:n 5 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta huolehtia mitta-astiapullon vaatimustenmukaisuudesta, 
9) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai teknisiä asiakirjoja koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta, 
10) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta. 
Mittasäännösten rikkomisesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos teon johdosta annetusta muusta viranomaisen päätöksestä aiheutuneita taloudellisia seurauksia on pidettävä tekijälle teon vakavuuteen nähden riittävinä.  
50 § 
Muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätöksestä 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
51 § 
Muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen ja tarkastuslaitoksen päätöksestä 
Ilmoitetun laitoksen tai tarkastuslaitoksen tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 103/2023, seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan hissiturvallisuuslain (1134/2016), mittauslaitelain (707/2011), pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015), räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016), painelaitelain (1144/2016), sähköturvallisuuslain (1135/2016), räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016), kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista annetun lain (218/2018), kaasulaitelain (502/2018), säteilylain (859/2018), ilmailulain (864/2014), aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (794/2020), ajoneuvolain (82/2021), jätelain (646/2011), ympäristönsuojelulain (527/2014), EU-ympäristömerkistä annetun lain (832/2014), huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain (1712/2015), sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014), laivavarustelain (1503/2011), tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain (1005/2008), vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain (387/2013), kemikaalilain (599/2013), kosmeettisista valmisteista annetun lain (492/2013), tupakkalain (549/2016), jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (265/2022), lannoitelain (711/2022), terveydensuojelulain (763/1994), eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annetun lain (102/2023) sekä lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011) soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvontaan, jollei mainituissa laeissa toisin säädetä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään noudattaen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kaasulaitelain 9 ja 12 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kaasulaitelain (502/2018) 9 § sekä 12 §:n 2 ja 3 momentti sekä 
lisätään 12 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
9 § 
Muutoksenhaku 
Ilmoitetun laitoksen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
12 § 
Rangaistussäännökset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan rikkoo 
1) markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus, 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä valmistajan tai maahantuojan velvollisuutta pitää vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat markkinavalvontaviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan ja varmistaa, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä markkinavalvontaviranomaisen saataville, 
2) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai teknisiä asiakirjoja koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta, 
3) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevaa valmistajan, maahantuojan, valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta,  
4) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan ilmoittamisvelvollisuutta,  
5) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähentämistä koskevaa velvollisuutta. 
Kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien säännösten rikkomisesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos teon johdosta annetusta muusta viranomaisen päätöksestä aiheutuneita taloudellisia seurauksia on pidettävä tekijälle teon vakavuuteen nähden riittävinä.  
CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa (187/2010). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.1.2023 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri