Viimeksi julkaistu 1.2.2023 11.00

Eduskunnan vastaus EV 252/2022 vp HE 93/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi (HE 93/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 25/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tasavallan presidentin kansliasta annetun lain (100/2012) 42 §:n 1 momentti, 63 §:n 1 momentti, 64 §, 65 §:n 1 ja 3 momentti, 65 a § sekä 83 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 64 § osaksi laissa 884/2018 sekä 65 §:n 3 momentti ja 65 a § laissa 884/2018, seuraavasti: 
42 § 
Jos virkamiehen irtisanomista koskeva päätös ei ole saanut lainvoimaa silloin, kun irtisanomisaika on kulunut loppuun, hänet on pidätettävä virantoimituksesta, jollei hallintotuomioistuin erityisestä syystä toisin määrää. Jos virkamies on pantu viralta tai virkasuhde on purettu, hänet on heti pidätettävä virantoimituksesta, vaikkei päätös ole saanut lainvoimaa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
63 §  
Virkamies, joka katsoo, ettei hän ole saanut hänelle palvelussuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta sellaisena kuin se olisi ollut hänelle suoritettava, saa kirjallisesti vaatia oikaisua kanslialta, jonka on annettava asiassa päätös. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
64 § 
Tämän lain nojalla tehtyyn virkamiestä koskevaan kanslian päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Virkamiehelle annettua varoitusta, virkamiehen lomauttamista tai irtisanomista, virkasuhteen purkamista, virkasuhteen muuttamista osa-aikaiseksi, virkamiehen pidättämistä virantoimituksesta, virantoimituksesta pidättämisen edelleen voimassapitämistä sekä 63 §:ssä tarkoitettua oikaisuvaatimuksesta annettua päätöstä koskeva asia on käsiteltävä hallintotuomioistuimessa kiireellisenä.  
65 § 
Tasavallan presidentin tekemään virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen tai päätökseen, jolla tasavallan presidentti on ratkaissut nimittämäänsä virkamiestä koskevan asian, ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos 2 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu päätös merkitsee viran sijoituspaikkakunnan muuttumista, päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Päätös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
65 a § 
Kanslian tekemään virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos: 
1) päätös koskee nimittämistä enintään kahden vuoden määräajaksi; 
2) virka tai virkasuhde täytetään lain nojalla haettavaksi julistamatta. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskeva asia on käsiteltävä hallintotuomioistuimessa kiireellisenä. Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. 
83 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kanslian tekemään asiakirjan julkisuutta koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki vaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan vaalilain (714/1998) 105 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 300/2009, 
muutetaan 102 §:n 2 ja 3 momentti, 104 § ja 105 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 102 §:n 2 momentti laissa 1132/2019, 102 §:n 3 momentti ja 105 §:n 1 momentti laissa 300/2009 sekä 104 § laeissa 300/2009 ja 649/2021, sekä 
lisätään lakiin uusi 66 h § seuraavasti: 
5 a luku 
Kirjeäänestys 
66 h § 
Muutoksenhakukielto kirjeäänestystä koskevassa asiassa 
Tässä luvussa tarkoitettuun vaaliviranomaisen päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.  
102 § 
Valituksen tekeminen ja käsittely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen noudatetaan, jollei jäljempänä toisin säädetä, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Hallintotuomioistuimen on käsiteltävä valitus kiireellisenä. 
104 § 
Päätöksen tiedoksianto 
Eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa hallintotuomioistuimen päätöksestä on annettava tieto valittajalle, asianomaiselle vaalipiirilautakunnalle, puolueiden ja yhteislistojen vaaliasiamiehille sekä oikeusministeriölle. Lisäksi päätöksestä on viipymättä kuulutettava yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen lähetyksessä, jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi. 
Aluevaaleissa hallintotuomioistuimen päätöksestä on annettava tieto valittajalle, aluehallitukselle ja aluevaalilautakunnalle, puolueiden ja yhteislistojen vaaliasiamiehille sekä, jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, oikeusministeriölle. Aluevaalilautakunnan on saatettava hallintotuomioistuimen päätös viipymättä tiedoksi asettamalla päätös seitsemän päivän ajaksi nähtäväksi siten kuin hyvinvointialueen ilmoitukset saatetaan tiedoksi. 
Kuntavaaleissa hallintotuomioistuimen päätöksestä on annettava tieto valittajalle, kunnanhallitukselle ja kunnan keskusvaalilautakunnalle, puolueiden ja yhteislistojen vaaliasiamiehille sekä, jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, oikeusministeriölle. Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava hallintotuomioistuimen päätös viipymättä tiedoksi myös kunnan jäsenille asettamalla päätös seitsemän päivän ajaksi nähtäväksi siten kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. 
105 § 
Jatkovalitus 
Hallinto-oikeuden päätöstä ei saa panna täytäntöön, ennen kuin sitä koskeva valituslupahakemus on lainvoimaisesti ratkaistu, ellei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 33 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 853/2020, seuraavasti:  
33 § 
Muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muutoksenhaussa muuhun päätökseen ja oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen haetaan kuitenkin muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain (381/2007) 10 §:n 3 momentti, 13 §:n 1 momentti ja 20 §, sellaisina kuin niistä ovat 13 §:n 1 momentti laissa 816/2019 ja 20 § laeissa 905/2015 ja 816/2019, seuraavasti: 
10 § 
Suullisen käsittelyn julkisuus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Hallintotuomioistuimen toimittamaan suulliseen valmisteluun, katselmukseen ja tarkastukseen sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään suullisesta käsittelystä.  
13 § 
Yleisön läsnäolon rajoittaminen 
Hallintotuomioistuin voi rajoittaa yleisön läsnäoloa julkisessa käsittelyssä, jos se on tarpeen todistajan, muun kuultavan tai oikeudenkäynnin osapuolen taikka tällaiseen henkilöön oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 69 §:n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta uhalta. Hallintotuomioistuin voi rajoittaa yleisön läsnäoloa julkisessa käsittelyssä myös, jos se on tarpeen tungoksen välttämiseksi tai katselmuksen tai tarkastuksen kohteesta johtuvien syiden vuoksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
20 § 
Muutoksenhaku hallintoasiana tehtyyn päätökseen 
Tässä laissa tarkoitettuun hallintoasiana tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki valmiuslain 130 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valmiuslain (1552/2011) 130 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 875/2020, seuraavasti: 
130 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Hallintopäätöstä on kuitenkin noudatettava heti muutoksenhausta huolimatta, jollei hallintotuomioistuin toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki tietosuojalain 23 §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Tällä lailla kumotaan tietosuojalain (1050/2018) 23 §:n 2 momentti.  
2 § 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki tuomioistuinlain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 15 §:n 1 momentin 1 kohdan b ja f alakohta, 19 a luvun 7 §:n 4 momentti sekä 23 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti ja 8 §:n 2 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 17 luvun 15 §:n 1 momentin 1 kohdan b ja f alakohta laissa 860/2017, 19 a luvun 7 §:n 4 momentti laissa 209/2019, sekä 23 luvun 6 §:n 1 ja 3 momentti ja 8 §:n 2 momentti laissa 842/2020, ja 
lisätään 23 lukuun uusi 9 § seuraavasti:  
17 luku 
Asiantuntijajäsenet 
15 § 
Vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevien sekä sotilasvamma-asioita tuntevien asiantuntijajäsenten määräämistä koskeva ehdotus 
Vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevat sekä sotilasvamma-asioita tuntevat asiantuntijajäsenet määrätään: 
1) työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevat jäsenet:
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
b) Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavien pääsopijajärjestöjen;
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
f) puolustusministeriön ja edustavimpien korvauksensaajien oloja tuntevien järjestöjen ehdotuksesta, kun on kysymys sotilas- ja kriisinhallintatapaturma-asioista; sekä
 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
19 a luku 
Tuomioistuinvirasto 
7 § 
Johtokunnan asettaminen ja kokoonpano 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kansanedustaja tai Ahvenanmaan maakuntapäivien, valtioneuvoston, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen, aluevaltuuston, aluehallituksen, kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen jäsen ei voi toimia Tuomioistuinviraston johtokunnassa. 
23 luku 
Muutoksenhaku 
1 § 
Muutoksenhaku sivutoimilupaa koskevaan päätökseen 
Edellä 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettuun sivutoimilupaa koskevaan tuomioistuimen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen haetaan kuitenkin muutosta asianomaiselta tuomioistuimelta, jossa asian käsittelee täysistunto.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2 § 
Muutoksenhaku kirjallista varoitusta koskevaan päätökseen 
Edellä 15 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun päätökseen antaa kirjallinen varoitus saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentin päätökseen haetaan kuitenkin muutosta asianomaiselta tuomioistuimelta, jossa asian käsittelee täysistunto.  
Asia on muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävä kiireellisenä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3 § 
Muutoksenhaku virantoimituksesta pidättämistä koskevaan päätökseen 
Edellä 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun päätökseen pidättää virantoimituksesta saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen haetaan kuitenkin muutosta asianomaiselta tuomioistuimelta, jossa asian käsittelee täysistunto.  
Asia on muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävä kiireellisenä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 § 
Muutoksenhaku asiantuntijajäsenen tehtävästä vapauttamista koskevaan päätökseen 
Edellä 17 luvun 21 §:ssä tarkoitettuun asiantuntijajäsenen tehtävästä vapauttamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Asia on muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävä kiireellisenä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 § 
Muutoksenhaku tuomarinkoulutuslautakunnan päätökseen 
Edellä 18 luvun 2 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kokeiden arvosteluun saa vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoin oikaisuvaatimusmenettelyyn sovelletaan, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muuhun tuomarinkoulutuslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
8 § 
Muutoksenhaku Tuomioistuinviraston päätökseen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tuomioistuinviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 
9 § 
Viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin 
Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain (677/2016) 6 §:n 1 momentin 4 ja 8 kohta seuraavasti: 
6 § 
Työoloja tai yritystoimintaa tuntevien jäsenten osallistuminen kokoonpanoon 
Vakuutusoikeuden 2 §:ssä tarkoitettuun kokoonpanoon kuuluu lisäksi kaksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevaa jäsentä sen mukaan kuin asian laatu edellyttää, kun on kysymys: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) hyvinvointialueen tai kunnan palveluksessa olevien ansioeläkeasioista; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8) sotilas- ja kriisinhallintatapaturma-asioista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain (646/1974) 1 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 2—5 momentti ja 46 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 13 §:n 5 momentti laissa 102/2012, 13 §:n 2 momentti laissa 722/1997 sekä 13 §:n 3 ja 4 momentti laissa 252/1994, seuraavasti:  
1 § 
Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee erikoistuomioistuimena työntekijöiden työehtosopimuksia ja virkamiesten virkaehtosopimuksia koskevat sekä työehtosopimuslakiin (436/1946), valtion virkaehtosopimuslakiin (664/1970), kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista annettuun lakiin (669/1970), evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annettuun lakiin (968/1974), eduskunnan virkamiehistä annetun lain (1197/2003) 10—13 lukuun, Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 12—16 lukuun ja tasavallan presidentin kansliasta annetun lain (100/2012) 7 ja 8 lukuun perustuvat riita-asiat, kun kysymys on: 
1) työehto- tai virkaehtosopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta, sisällyksestä ja laajuudesta sekä tietyn sopimuskohdan oikeasta tulkinnasta; 
2) siitä, onko jokin menettely työehto- tai virkaehtosopimuksen taikka edellä mainittujen säädösten mukainen; tai 
3) työehto- tai virkaehtosopimuksen taikka edellä mainittujen säädösten vastaisen menettelyn seuraamuksesta, ei kuitenkaan rangaistus- tai kurinpidollisesta seuraamuksesta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11 § 
Työtuomioistuimeen kuuluva riita-asia saadaan työehto- tai virkaehtosopimuksessa olevan määräyksen perusteella jättää välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaan ratkaistavaksi, ei kuitenkaan, milloin työehtosopimus työehtosopimuslain taikka virkaehtosopimus valtion virkaehtosopimuslain, kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista annetun lain, evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain, eduskunnan virkamiehistä annetun lain, Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain tai tasavallan presidentin kansliasta annetun lain säännösten nojalla vaaditaan julistettavaksi purkautuneeksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Virkaehtosopimukseen osallinen yhdistys ajaa kannetta työtuomioistuimessa omissa nimissään niidenkin virkamiesten ja viranhaltijain puolesta, jotka eivät ole virkaehtosopimukseen sidottuja mutta joiden palvelussuhteen ehtoja valtio, hyvinvointialue, kunta tai kuntayhtymä, evankelis-luterilainen kirkko, sen seurakunta, seurakuntaliitto tai muu seurakuntain yhtymä taikka Suomen Pankki ei saa määrätä tai sopia sellaisiksi, että ne ovat ristiriidassa virkaehtosopimuksen kanssa.  
Virkaehtosopimusta koskevaan kanteeseen vastaa sopimukseen osallinen omasta puolestaan ja niiden puolesta, jotka sen tekemän virkaehtosopimuksen johdosta ovat siihen sidotut. Se, jota vastaan kanteessa tehdään vaatimuksia, on kutsuttava myös aina itse asiassa kuultavaksi. Kanteeseen, jossa vaaditaan seuraamusta virkaehtosopimuksen määräysten rikkomisesta taikka työtaistelutoimenpiteeseen ryhtymisestä tai osallistumisesta muutoin kuin Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tai evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan tai toimenpiteeseen ryhtyneen yhdistyksen päätöksen perusteella, vastaa henkilökohtaisesti se, jota vastaan vaatimuksia tehdään.  
Mitä tässä pykälässä säädetään osallisesta, sovelletaan myös valtion virkaehtosopimuslain 6 §:n 2 momentissa, kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista annetun lain 6 §:n 2 momentissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yhdistykseen.  
Valtion virkaehtosopimuslain, kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista annetun lain, evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain, eduskunnan virkamiehistä annetun lain, Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain tai tasavallan presidentin kansliasta annetun lain soveltamista koskevassa muussa kuin 1—3 momentissa tarkoitetussa asiassa on kantajana valtio, valtion virkaehtosopimuslain 3 a §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuitenkin työnantajayhdistys tai liikelaitos, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunta, eduskunta tai Suomen Pankki taikka, milloin virkaehtosopimus on hyvinvointialueen, kunnan tai kuntayhtymän, seurakunnan, seurakuntaliiton tai muun seurakuntain yhtymän tekemä, tämä, taikka virkamiehiä tai viranhaltijoita edustava yhdistys. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
46 § 
Valtion, hyvinvointialueen ja kunnan sekä muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomaiset ovat pyynnöstä velvolliset antamaan tietoja ja muuta virka-apua työtuomioistuimelle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki tuomioistuinmaksulain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 8 §:n 1 momentin 3 ja 7 kohta seuraavasti:  
8 § 
Viranomaisten ja eräiden muiden vapauttaminen maksuista 
Tämän lain mukaisten maksujen suorittamisesta ovat vapaat: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) valtion, hyvinvointialueen ja kunnan viranomaiset hoitaessaan niille laissa säädettyä valvontatehtävää; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7) hyvinvointialueen ja kunnan viranomaiset asioissa, jotka koskevat holhoustointa, lapsen huoltoa tai lähestymiskieltoa; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kuvaohjelmalain (710/2011) 30 §:n 1 ja 2 momentti sekä 31 ja 33 §, sellaisina kuin niistä ovat 30 §:n 1 ja 2 momentti sekä 31 § laissa 965/2015, seuraavasti: 
30 § 
Muutoksenhaku luokittelupäätökseen 
Kuvaohjelmaluokittelijan luokittelupäätökseen saa vaatia oikaisua Kansalliselta audiovisuaaliselta instituutilta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin luokittelupäätökseen ja 1 momentissa tarkoitettuun oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kuvaohjelmalautakuntaan 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lautakunnan on käsiteltävä valitus kiireellisenä. Muutoin muutoksenhaussa sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
31 § 
Muutoksenhaku Kansallisen audiovisuaalisen instituutin muuhun päätökseen 
Muuhun kuin 30 §:ssä tarkoitettuun ja kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymisen peruuttamista koskevaan instituutin päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.  
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.  
33 § 
Muutoksenhaku kuvaohjelmalautakunnan päätökseen 
Kuvaohjelmalautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa lautakunnan päätöksen tiedoksisaannista. Hallintotuomioistuimen on käsiteltävä valitus kiireellisenä. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maakaasumarkkinalain 96 ja 97 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maakaasumarkkinalain (587/2017) 96 §:n 2—4 momentti ja 97 §, sellaisena kuin niistä on 96 §:n 4 momentti laissa 847/2019, ja 
lisätään 96 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 847/2019, uusi 5 momentti seuraavasti: 
96 § 
Muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Energiaviraston 24, 36, 66, 79, 93 ja 94 §:n nojalla tekemään päätökseen sekä Energiaviraston päätökseen, jolla mainituissa pykälissä tarkoitettu asia on jätetty tutkimatta, saa hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Asian käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013).  
Energiaviraston tämän lain nojalla tekemään muuhun kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.  
Työ- ja elinkeinoministeriön 12 §:n nojalla tekemään päätökseen ja markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.  
Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.  
97 § 
Energiaviraston päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 
Edellä 96 §:n 2 momentissa tarkoitettua Energiaviraston päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei Energiavirasto tai hallintotuomioistuin toisin määrää.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki päästökauppalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan päästökauppalain (311/2011) 75 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1014/2015, sekä 
muutetaan 75 §:n 1, 4 ja 5 momentti sekä 76 ja 77 §, sellaisina kuin niistä ovat 75 §:n 1 ja 4 momentti laissa 291/2019 sekä 75 §:n 5 momentti ja 76 § laissa 1014/2015, seuraavasti: 
75 § 
Muutoksenhaku päästökauppaviranomaisen päätökseen 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Hallintotuomioistuimen on käsiteltävä valitus päästöoikeuksien myöntämistä ja päästöoikeuksien määrän muuttamista koskevasta päätöksestä kiireellisenä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Päätöstä, jolla päästökauppaviranomainen on myöntänyt maksutta jaettavia päästöoikeuksia tai muuttanut niiden määrää, on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Hallintotuomioistuin ei voi kieltää tai keskeyttää täytäntöönpanoa eikä antaa muuta täytäntöönpanoa koskevaa määräystä.  
Muutoksenhausta päästökauppaviranomaisen julkisoikeudellisesta suoritteesta määräämään maksuun säädetään valtion maksuperustelaissa. 
76 § 
Muutoksenhaku todentajan päätökseen 
Todentajan lausuntoon saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.  
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
77 § 
Muutoksenhaku työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
Hallintotuomioistuimen on käsiteltävä valitus kiireellisenä. 
Työ- ja elinkeinoministeriön päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Päätöksen täytäntöönpanossa ei sovelleta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla muutoksenhakutuomioistuimelle kuuluvia toimivaltuuksia keskeyttää tai kieltää täytäntöönpano tai muutoin määrätä täytäntöönpanosta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki sairausvakuutuslain 6 luvun 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 6 luvun 26 §, sellaisena kuin se on laissa 836/2019, seuraavasti: 
6 luku 
Lääkevalmisteen korvattavuus ja tukkuhinta 
26 § 
Muutoksenhaku lääkkeiden hintalautakunnan päätökseen 
Lääkkeiden hintalautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Lääkkeiden hintalautakunnan antamaa päätöstä on kuitenkin muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.1.2023 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri