Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.55

Eduskunnan vastaus EV 254/2018 vp HE 303/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

HE 303/2018 vp
VaVM 33/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta (HE 303/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 33/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 85 a §, sellaisena kuin se on laeissa 1265/1997, 1202/2011, 492/2012, 706/2012 ja 182/2019, seuraavasti: 
85 a § 
Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta:  
1) henkilökuljetus; 
2) majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen; 
3) palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen; 
4) teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut; 
5) Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kantamista televisiomaksutuloista;  
6) lääkelaissa (395/1987) tarkoitettu lääke, lääkelain 22 ja 22 a §:ssä tarkoitetut valmisteet, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitettuun rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan saadaan myydä ainoastaan apteekkiliikkeestä, sekä kliininen ravintovalmiste ja niitä vastaava tuote sekä perusvoide silloin, kun ne oikeuttavat korvaukseen sairausvakuutuslain (1224/2004) perusteella; 
7) fyysisellä alustalla oleva tai sähköisesti luovutettava kirja; 
8) fyysisellä alustalla olevat tai sähköisesti luovutettavat sanoma- ja aikakauslehdet; 
9) 79 c §:ssä tarkoitettu taide-esine, muun kuin maahantuonnin osalta kuitenkin vain silloin, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen jälleenmyyjä; 
10) tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus; 
11) esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän ja urheilijan esityksen myynnistä saatava 45 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu palkkio tai korvaus, kun liiketoiminnan harjoittaja on hakeutunut tästä toiminnasta verovelvolliseksi. 
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuina pääsymaksuina pidetään myös huvipuistojen ajolaitteiden ja muiden vastaavien laitteiden käytöstä perittäviä pääsymaksunluonteisia maksuja. 
Edellä 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitettuna julkaisuna ei pidetä: 
1) pääasiallisesti mainoksia sisältävää julkaisua; tai 
2) pääasiallisesti videosisältöä tai kuunneltavaa musiikkia sisältävää julkaisua. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan, jollei 3 momentissa toisin säädetä. 
Lakia sovelletaan sellaiseen tavaran yhteisöhankintaan, joka 138 b §:n mukaan kohdistetaan lain voimaantulon jälkeisille kalenterikuukausille. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 19.2.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri