Viimeksi julkaistu 1.2.2023 14.54

Eduskunnan vastaus EV 256/2022 vp HE 256/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta (HE 256/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 34/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki kuntalain 90 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään kuntalain (410/2015) 90 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 419/2021, uusi 3 momentti seuraavasti: 
90 § 
Hallintosääntö 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Hallintosäännön on oltava 90 §:n 3 momentissa säädetyn mukainen viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2023. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 95 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
95 § 
Hallintosääntö 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä aluevaltuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Hallintosäännön on oltava 95 §:n 4 momentissa säädetyn mukainen viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2023. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 31.1.2023 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri