Viimeksi julkaistu 1.2.2023 14.51

Eduskunnan vastaus EV 258/2022 vp HE 304/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 304/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 40/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki tupakkalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tupakkalain (549/2016) 11 §:n 1 momentin 1, 7 ja 8 kohta ja 2 momentin 1 kohta sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 248/2019, uusi 13 a kohta seuraavasti: 
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 a) kuumennettavalla tupakkatuotteella uutta tupakkatuotetta, josta vapautuu kuumennettaessa käyttäjän hengitettäväksi nikotiinia ja muita kemikaaleja sisältäviä päästöjä ja joka on ominaisuuksistaan riippuen savuton tupakkatuote tai poltettavaksi tarkoitettu tupakkatuote; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11 § 
Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet 
Kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luovuttaa: 
1) savuketta, kääretupakkaa tai kuumennettavaa tupakkatuotetta, jossa on tunnusomainen tuoksu tai maku; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7) savuketta, kääretupakkaa tai kuumennettavaa tupakkatuotetta, jonka jossakin osassa on makuaineita niin, että tuotteen tuoksua, makua tai savun voimakkuutta voi muuttaa; 
8) savuketta, kääretupakkaa tai kuumennettavaa tupakkatuotetta, jonka suodatin, paperi tai patruuna sisältää tupakkaa tai nikotiinia; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan EU:n lainsäädännön täytäntöön panemiseksi säätää enimmäismääristä sellaisille tupakkatuotteiden lisäaineille tai niiden yhdistelmille, jotka: 
1) saavat aikaan 1 momentin 1 kohdassa kielletyn tunnusomaisen tuoksun tai maun; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 31.1.2023 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri