Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 264/2018 vp

Viimeksi julkaistu 6.3.2019 10.27

Eduskunnan vastaus EV 264/2018 vp HE 322/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi

Eduskunta
HE 322/2018 vp
StVM 34/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi (HE 322/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 34/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki rintamasotilaseläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan rintamasotilaseläkelain (119/1977) 9 §:n 1 momentti ja 9 a §:n 2—4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 984/2017, seuraavasti: 
  9 § 
  Henkilölle, jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus, maksetaan rintamalisää 484,92 euroa vuodessa. Ulkomailla asuvalle Suomen kansalaiselle, joka ei saa kansaneläkettä, rintamalisä maksetaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) perusteella. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  9 a § 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Ylimääräinen rintamalisä on täysimääräisenä 45 prosenttia ja kuitenkin vähintään 25 prosenttia siitä maksettavasta kansaneläkkeen osasta, joka ylittää 873,81 euroa vuodessa. Jos henkilöllä on kansaneläkelain (568/2007) 22 §:ssä ja kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain (569/2007) 8 §:ssä tarkoitettua tuloa, lukuun ottamatta kansaneläkelain 23 §:n 6 kohdassa tarkoitettua työeläkkeen korotusta ja kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitettua etuutta tai korotusta, edellä mainittu 45 prosentin määrä alenee prosenttiyksikön kutakin tulon 58,36 euron vuotuista määrää kohden kansaneläkelain 20 §:n mukaiseen tulorajaan saakka ja sen jälkeen prosenttiyksikön kutakin tulon 144,38 euron vuotuista määrää kohden. Ylimääräistä rintamalisää määrättäessä tulo otetaan huomioon samalla tavalla kuin henkilön kansaneläkettä määrättäessä. 
  Jos kansaneläke on kansaneläkelain 10 §:n mukaan lykätty tai varhennettu, korotetaan edellä mainittua 873,81 euron määrää lykkäyskorotusprosentilla tai alennetaan varhennusvähennysprosentilla. 
  Ulkomailta maksettavaa eläkettä tai siihen rinnastettavaa jatkuvaa etuutta saavan ylimääräinen rintamalisä määräytyy sen suuruisen kansaneläkkeen sanottujen rahamäärien ylittävästä osasta, joka maksettaisiin, jos mainitut tulot otettaisiin huomioon kansaneläkettä määrättäessä. Ylimääräinen rintamalisä maksetaan kuitenkin aina vähintään 5,19 euron suuruisena. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 985/2017, seuraavasti: 
  3 § 
  Rintamalisä on 484,08 euroa vuodessa. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 a §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 986/2017, seuraavasti: 
  9 a § 
  Veteraanilisä 
  Henkilölle, jolle maksetaan 9 §:n mukaista korotettua tai ylintä hoitotukea ja rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaista ylimääräistä rintamalisää, hoitotuki maksetaan veteraanilisällä korotettuna. Veteraanilisän suuruus on 85,70 euroa kuukaudessa. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 26.2.2019 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri