Eduskunnan vastaus
EV
27
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 39/2020 vp
StVM 3/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 39/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 3/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään merimieseläkelain (1290/2006) 142 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 296/2015, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti: 
142 § 
Työntekijän eläkevakuutusmaksun pidättäminen, eläkevakuutusmaksun suorittaminen ja työntekijän eläkevakuutusmaksun periminen 
Sen estämättä, mitä 1—3 momentissa säädetään, eläkekassa voi työnantajan pyynnöstä ja erityisen painavista syistä siirtää eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella. Pyyntö eräpäivän siirtämisestä on esitettävä eläkekassalle ennen 2 momentissa säädettyä eräpäivää. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Tätä lakia sovelletaan eläkevakuutusmaksuihin, joiden 142 §:n 2 momentissa säädetty eräpäivä on 10 päivänä huhtikuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2020. 
Helsingissä 6.4.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 6.4.2020 19.21