Viimeksi julkaistu 28.3.2021 16.34

Eduskunnan vastaus EV 27/2021 vp HE 31/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 31/2021 vp
StVM 7/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta (HE 31/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 7/2021 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

  Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kiirehtii korvausmallin valmistelua tartuntatautilain 58 g §:n mukaisesta tilojen sulkemisesta elinkeinonharjoittajille aiheutuvien taloudellisten menetysten korvaamisesta riittävällä tavalla.  

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki tartuntatautilain 58 d ja 58 g §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan tartuntatautilain (1227/2016) 58 g §:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 147/2021 ja 
  lisätään 58 d §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 147/2021, uusi 3 kohta seuraavasti: 
  58 d § 
  Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun edellä 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  3) tilat,  joita  käytetään  jäljempänä  58 g §:n  4 momentissa  tarkoitettuun  toimintaan  niiden asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  58 g § 
  Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi  
  Jos on ilmeistä, että 58 d §:n mukaisia ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä covid-19-epidemian hallitsemattoman leviämisen estämiseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueellaan kaikkia 4 momentin mukaista toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat on suljettava asiakkailta ja osallistujilta. Sen lisäksi, mitä hallintolain 44 §:ssä säädetään, päätöksessä on todettava, mitä covid-19-taudin leviämiselle erityisen tartuntariskin muodostavalla toiminnalla sekä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. Kunnan tekemässä samanaikaisesti voimassa olevassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät kunnan alueella voimassa olevia aluehallintoviraston päätöksellä asetettuja velvoitteita. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita niiden harjoittaessa 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2—6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa seuraavissa tiloissa: 
  1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat; 
  2) yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; 
  3) tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat; 
  4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; 
  5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; 
  6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20   ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 28.3.2021 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri