Eduskunnan vastaus
EV
28
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
HE 40/2020 vp
StVM 4/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 40/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 4/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
työttömyyskassalain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työttömyyskassalakiin (603/1984) uusi 7 a § seuraavasti: 
7 a § 
Osallistumistapa 
Kassan kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä ja menettelystä on mainittava kokouskutsussa.  
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
Helsingissä 6.4.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 6.4.2020 19.30