Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.16

Eduskunnan vastaus EV 28/2020 vp HE 40/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

HE 40/2020 vp
StVM 4/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 40/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 4/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki työttömyyskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työttömyyskassalakiin (603/1984) uusi 7 a § seuraavasti: 
7 a § 
Osallistumistapa 
Kassan kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä ja menettelystä on mainittava kokouskutsussa.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 6.4.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri