Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.04

Eduskunnan vastaus EV 3/2019 vp HE 3/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 3/2019 vp
SiVM 1/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 3/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 1/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki opintotukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opintotukilain (65/1994) 4 §:n 3 momentin johdantokappale ja 3 kohta ja 4 momentti, 4 a §:n 1 momentti sekä 5 b §:n 3 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 3 momentin johdantokappale ja 3 kohta laissa 550/2018, 4 §:n 4 momentti laissa 1243/2013, 4 a §:n 1 momentti laissa 960/2017 sekä 5 b §:n 3 momentti laissa 1402/2015, seuraavasti: 
4 § 
Opintotukeen oikeuttavat opinnot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muussa kuin 2 momentissa tarkoitetussa oppilaitoksessa opintotukea myönnetään opiskelijalle, joka suorittaa: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) muuta kuin tämän momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua koulutusta vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) tarkoitetussa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Snellman-korkeakoulu-nimisessä oppilaitoksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa (252/2010) tarkoitetussa koulutuskeskuksessa; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Opintotukea myönnetään opiskeluun ulkomailla, jos opinnot vastaavat 1—3 momentissa tarkoitettuja opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintotukeen oikeuttaviin opintoihin. Opintotukea myönnetään myös Ahvenanmaan maakuntalainsäädännön perusteella järjestettyyn koulutukseen Ahvenanmaan maakunnassa, jos opinnot vastaavat 1—3 momentissa tarkoitettuja opintoja tai sisältyvät valtakunnassa suoritettaviin opintotukeen oikeuttaviin opintoihin. 
4 a § 
Opintotukioikeus muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa 
Opintotukea myönnetään Suomessa järjestettyyn muuhun kuin julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen, jos Kansaneläkelaitos on koulutuksen järjestäjän hakemuksesta myöntänyt koulutukseen opintotukioikeuden. Opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että: 
1) koulutus vastaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta, jonka tavoitteena on tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen; ja 
2) koulutuksen järjestäjällä on toiminnalliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 b § 
Opintojen riittävä edistyminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Opiskelijalla on oikeus opintotukeen, vaikka hänen opintonsa eivät ole edistyneet riittävästi, jos hän esittää hyväksyttävän syyn, jonka vuoksi opinnot ovat hidastuneet. Hyväksyttävä syy voi olla opiskelijan sairaus tai muu siihen rinnastettava opiskelukykyä heikentävä tekijä, hänen lähiomaisensa sairaus, hänen vaikea elämäntilanteensa tai hänen opintojensa edistymiseen tilapäisesti vaikuttanut muu erityinen syy. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä           kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 19.6.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri